2003

Rejestr zarządzeń 2003.

 1. Zarządzenie z dnia 16.01.03 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na obszarze Gminy Lisków.
 2. Zarządzenie z dnia 13.02.03 r. w sprawie powołania przedstawicieli na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorzadu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej.
 3. Zarządzenie z dnia 26.02.03 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisków - IV etap".
 4. Zarządzenie z dnia 28.05.03 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
 5. Zarządzenie z dnia 29.05.03 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na modernizację drogi gminnej Młyniska-Zakrzyn.
 6. Zarządzenie z dnia 29.05.03 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na modernizację drogi gminnej Wygoda - Lisków.
 7. Zarządzenie z dnia 22.08.03 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na modernizację drogi gminnej Koźlątków - Emilianów.
 8. Zarządzenie z dnia 8.09.03 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na "wykonanie dokumentacji techniczno- budowlanej pełno branżowej z kosztorysami na budowę hali widowiskowo - sportowej z widownią w Liskowie".
 9. Zarządzenie z dnia 22.09.03 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na modernizacje drogi gminnej w Chrustach.
 10. Zarządzenie z dnia 5.11.03 r. w sprawie protokólarnego zniszczenia dokumentów z referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu.
 11. Zarządzenie z dnia 02.12.03 r.w sprawie zaopiniowania projektu "Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami".
 12. Zarządzenie z dnia 2.12.03 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej.
 13. Zarządzenie z dnia 2.12.03 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
 14. Zarządzenie z dnia 29.12.03 r. w sprawie sporządzenia spisu z natury "Kasy".
 15. Zarządzenie z dnia 29.12.03 r. dotyczące spisu z natury.
 16. Zarządzenie z dnia 29.12.03 r. w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. 
Pozostałe informacje publiczne, nie udostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek, w dniach i godzinach pracy urzędu, w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:
 • informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
 • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie póżniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku niemożności udostępnienia informacji w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach oraz terminie w jakim będzie udostępniona informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku;
 • część informacji publicznych udostępnianych jest poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy.