2004

Rejestr zarządzeń 2004.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lisków z dnia 12.02.04 r. w sprawie powoływania członków Komisji Przetargowej "Na budowę hali sportowo - widowiskowej w Liskowie".
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lisków z dnia 01.03.04 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisków."
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lisków z dnia 31.03.04 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Lisków, zwiekszenie wydatków na Pomoc społeczną oraz na Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska.
 • Zarządzenie wójta Gminy Lisków z dnia 14.04.04 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lisków.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lisków z dnia 26.04.04 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lisków.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lisków z dnia 30.04.04 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach  z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lisków z dnia 20.05.04 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lisków z dnia 7.06.04 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na "Przebudowę drogi gminnej w Trzebieniach gmina Lisków o długości 1,3 km"
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lisków z dnia 24.06.04 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na "Przebudowę drogi gminnej  w Annoplu gmina Lisków o długosci 1,050 km"
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lisków z dnia 20.07.04 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na "Remont Szkoły Podstawowej w Strzałkowie"
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lisków z dnia 05.08.04 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie ginu Lisków.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lisków z dnia 20.10.04 r. w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lisków. 
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lisków z dnia 12.11.04 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy Lisków na 2005 rok.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lisków z dnia 29.11.04 r. w sprawie protokólarnego zniszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 13 czerwca 2004 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lisków z dnia 01.12.04 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Liskowie.  
Pozostałe informacje publiczne, nie udostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek, w dniach i godzinach pracy urzędu, w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:
 • informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
 • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie póżniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku niemożności udostępnienia informacji w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach oraz terminie w jakim będzie udostępniona informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku;
 • część informacji publicznych udostępnianych jest poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy.