2005

Rejestr zarządzeń 2005

 • Zarządzenie  Nr 1 z dnia 10.02.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Liskowie.
 • Zarządzenie Nr 2 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lisków na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 3 z dnia 05.04.2005 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 • Zarządzenie Nr 4 z dnia 05.04.2005 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.
 • Zarządzenie Nr 5 z dnia 05.04.2005 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy.
 • Zarządzenie Nr 6 z dnia 07.04.2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Liskowie.
 • Zarządzenie Nr 7 z dnia 12.04.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na „Przebudowę drogi gminnej w Trzebieniach gmina Lisków o długości 0,421 km”.
 • Zarządzenie Nr 8 z dnia 12.04.2005 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej              i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
 • Zarządzenie Nr 9 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Marciniak ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 10 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Edyty Krupińskiej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 11 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Lipińskiej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 12 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Pyrek ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 13 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na „Przebudowę drogi gminnej Wygoda – Lisków o długości 0,990 km”.
 • Zarządzenie Nr 14 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisków – III etap”.
 • Zarządzenie Nr 15 z dnia 04.08.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na „Przebudowę drogi gminnej w Liskowie ul. Rzemieślnicza o długości 0,595 km”.
 • Zarządzenie Nr 15a z dnia 01.08.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Lisków”.
 • Zarządzenie Nr 16 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie ustalenia składów obwodowych komisji wyborczych w drodze losowania publicznego.
 • Zarządzenie Nr 17 z dnia 01.09.2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • Zarządzenie Nr 18 z dnia 19.09.2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • Zarządzenie Nr 19 z dnia 19.09.2005 r. w sprawie ustalenia „Instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego (bioterrorystycznego) w obiektach Urzędu Gminy w Liskowie”.
 • Zarządzenie Nr 20 z dnia 26.09.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na „Odnowę nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Liskowie ul. Twórców Liskowa o długości 0,850 km oraz odnowę nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Strzałków – Małgów o długości 1,200 km.”
 • Zarządzenie Nr 21 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lisków na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 22 z dnia 01.10.2005 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy Lisków na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 • Zarządzenie Nr 23 z dnia 31.10.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lisków na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 24 z dnia 02.11.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na „Przebudowę ul. M. Dąbrowskiej w miejscowości Lisków o długości 167 mb oraz przebudowę ul. A. Asnyka w miejscowości Lisków o długości 165 mb”.
 • Zarządzenie Nr 25 z dnia 03.11.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Liskowie.
 • Zarządzenie Nr 26 z dnia 14.11.2005 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Lisków na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 27 z dnia 27.12.2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Zarządzenie Nr 28 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie sporządzenia spisu z natury - inwentaryzacja roczna: stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych, inne należności i zobowiązania.
 • Zarządzenie Nr 29 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie sporządzenia spisu z natury - inwentaryzacja roczna: stan gotówki w kasie, druki ścisłego zarachowania.
Pozostałe informacje publiczne, nie udostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek, w dniach i godzinach pracy urzędu, w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:
 • informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
 • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie póżniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku niemożności udostępnienia informacji w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach oraz terminie w jakim będzie udostępniona informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku;
 • część informacji publicznych udostępnianych jest poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy.