2006

Rejestr zarządzeń 2006r.

 • Zarządzenie Nr 1/2006 z dnia 03.01.2006r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa wsi Lisków.
 • Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 12.01.2006r. w sprawie dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej przeprowadzonych dnia 25 września 2005r.
 • Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 12.01.2006r. w sprawie dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005r.
 • Zarządzenie Nr 4/2006 z dnia 27.01.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 5/2006 z dnia 01.02.2006r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie.
 • Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 01.02.2006r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania Wojta Gminy Lisków w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
 • Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 31.03.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lisków na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 8/2006 z dnia 31.03.2006r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lisków.
 • Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 18.04.2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Zarządzenie Nr 9a/2006 z dnia 24.04.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 10/2006 z dnia 09.05.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 11/2006 z dnia 22.05.2006r. w sprawie ustalenia dnia 26.05.2006r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Liskowie.
 • Zarządzenie Nr12/2006 z dnia 24.05.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 13/2006 z dnia 12.06.2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Wojciechowskiej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 14/2006 z dnia 12.06.2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Teresy Koniecznej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 15/2006 z dnia 27.07.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 16/2006 z dnia 06.09.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 17/2006 z dnia 14.09.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 18/2006 z dnia 29.09.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lisków na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 19/2006 z dnia 03.10.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 20/2006 z dnia 11.10.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 21/2006 z dnia 08.11.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 22/2006 z dnia 08.11.2006 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w "Zakładowym planie kont" oraz w "Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych" do Zarządzenia Nr 1/2002 Wójta Gminy Liskow z dnia 17 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia procedur kontroli w Urzędzie Gminy w Liskowie.
 • Zarządzenie Nr 23/2006 z dnia 10.11.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lisków na 2006r.
 • Zarządzenie Nr 24/2006 z dnia 14.11.2006r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Lisków na 2007r.
 • Zarządzenie Nr 25/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie.
 • Zarządzenie Nr 25a/2006 z dnia 04.12.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Dolnej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 26/2006 z dnia 12.12.2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lisków na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 27/2006 z dnia 18.12.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej wg stanu na dzień 15.12.2006 r.
 • Zarzadzenie Nr 28/2006 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie sporządzenia spisu z natury - inwentaryzacja roczna: stan gotówki w kasie, druki ścisłego zarachowania.
 • Zarządzenie Nr 29/2006 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie sporządzenia spisu z natury - inwentaryzacja roczna: stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych, inne należnosci i zobowiązania.
 • Zarządzenie Nr 30/2006 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie sporządzenia spisu z natury - inwentaryzacja roczna: wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe i inwestycje w toku. 
 • Zarządzenie Nr 31/2006 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Liskowie.
Pozostałe informacje publiczne, nie udostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek, w dniach i godzinach pracy urzędu, w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:
 • informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
 • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie póżniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku niemożności udostępnienia informacji w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach oraz terminie w jakim będzie udostępniona informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku;
 • część informacji publicznych udostępnianych jest poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy.