2014

Rejestr Zarządzeń 2014

Zarządzenie Nr 0050.1.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 02 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku

Zarządzenie Nr 0050.2.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie: powołania komisji do oceny złożonych ofert w ramach konkursu na stanowisko: Animator obiektu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012 w Liskowie" w ramach projektu „Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012"

Zarządzenie Nr 0050.3.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 03 lutego 2014r. w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.4.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 05 lutego 2014r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie

Zarządzenie Nr 0050.6.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli rozliczenia dotacji otrzymanej przez podmioty realizujące zadania Gminy Lisków w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2013r.

Zarządzenie Nr 0050.7.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.8.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 18 marca 2014r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.9.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.10.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: utworzenia Zespołu Samooceny

Zarządzenie Nr 0050.11.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie: powołania komisji do oceny złożonych ofert w ramach procedury rozeznania rynku na stanowisku koordynatora projektu pod nazwą : "Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków" realizowanego przez Gminę Lisków

Zarządzenie Nr 0050.12.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.13.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie: Planu Obrony Cywilnej Gminy Lisków

Zarządzenie Nr 0050.14.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.15.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 05 maja 2014r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na obszarze Gminy Lisków wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Zarządzenie Nr 0050.16.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 06 maja 2014r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.17.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 20 maja 2014r. w sprawie: zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Strzałkowie z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Strzałkowie, Strzałków 65, powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskieg, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Zarządzenie Nr 0050.18.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 22 maja2014r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.19.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 20 maja 2014r. w sprawie: zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Strzałkowie z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Strzałkowie, Strzałków 65, powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskieg, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Zarządzenie Nr 0050.20.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 23 maja 2014r. w sprawie: podejmowania działań i prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dłużników alimentacyjnych, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr 0050.21.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 26 maja 2014r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.22.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzędzie Gminy Lisków

Zarządzenie Nr 0050.23.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.24.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 02 czerwca 2014r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.25.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 04 czerwca 2014r. w sprawie: wdrożenia Systemu Rozwoju Kompetencji Kadr w Urzędzie Gminy Lisków

Zarządzenie Nr 0050.26.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.27.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.28.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Liskowie

Zarządzenie Nr 0050.29.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie do prowadzenia postępowania w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 0050.30.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.31.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: zasad sporządzania i aktualizacji opisów stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie

Zarządzenie Nr 0050.32.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Liskowie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto

Zarządzenie Nr 0050.33.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 03 lipca 2014r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania na terenie Gminy Lisków w 2014 roku

Zarządzenie Nr 0050.34.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 04 lipca 2014r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lisków w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lisków na lata 2014-2020 oraz projektu uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lisków na lata 2014 - 2020

Zarządzenie Nr 0050.35.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 09 lipca 2014r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.36.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.37.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.38.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym programem pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 0050.39.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie: Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 0050.40.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania oceny i spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 0050.41.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.42.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 03 września 2014r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.43.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 września 2014r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.44.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 18 września 2014r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) Projektu  "Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) na 2015 rok"

Zarządzenie Nr 0050.45.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 01 października 2014r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województ, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 0050.46.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 października 2014r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.47.2014 Wójta gminy Lisków z dnia z dnia 14 października 2014r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Liskowie 

Zarządzenie Nr 0050.48.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 24 października 2014r. w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.50.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2015-2015

Zarządzenie Nr 0050.51.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.52.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: zmiany Zarządzenie nr 0050.21.2011 Wójta Gminy Lisków z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem niepodlegających przetargowi lokali użytkowych

Zarządzenie Nr 0050.53.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.54.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej stanowiska w systemie obsługi obywatela (SOO)

Zarządzenie Nr 0050.55.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 04 grudnia 2014r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  wykonywanie zadań publicznych związanych z  realizacją  zadań  gminy   w  zakresie  edukacji , oświaty  i  wychowania  na  terenie  Gminy  Lisków w  2015  roku

Zarządzenie Nr 0050.56.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.57.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

Zarządzenie Nr 0050.58.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Liskowie

Zarządzenie Nr 0050.59.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych do celów służbowych dla samochodów osobowych dla pracowników Urzędu Gminy w Liskowie, Kierowników: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie

Zarządzenie Nr 0050.60.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: sporządzenia spisu z natury - stan gotówki w kasie, druki ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 0050.61.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: sporządzenia inwentaryzacji kont na dzień 31.12.2014 r.