Rejestr Zarządzeń 2017

 
 
 

Zarządzenie Nr 0050.12.2017 z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.13.2017 z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie: zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lisków

Zarządzenie Nr 0050.14.2017 z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Ks. Wacława Blizińskiego w Liskowie


Zarządzenie Nr 0050.15.2017 z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie

Zarządzenie Nr 0050.16.2017 z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzynie
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 0050.27.2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie: udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie pełnomocnictwa do realizacji projektu w partnerstwie z Powiatem Kaliskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu (liderem projektu), Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koźminku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cekowie Kolonii, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatówku oraz Fundacją AKME pn. "Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie kaliskim" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2010, Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie Nr 0050.45.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.46.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdów dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie Nr 0050.47.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2018-2029

Zarządzenie Nr 0050.49.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Liskowie

Zarządzenie Nr 0050.50.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej