Rejestr Zarządzeń 2018

Zarządzenie Nr 0050.1.2018 z dnia 04 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

    Załączniki do zarządzenia nr 0050.1.2018 z dnia 04 stycznia 2018 r. 

Zarządzenie Nr 0050.15.2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.16.2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.17.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Lisków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.18.2018 z dnia 05 kwietnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn- Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej nieruchomości" i powołania Sądu konkursowego

 
Zarządzenie Nr 0050.26.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Lisków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.27.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.28.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu "Dobry start"

Zarządzenie Nr 0050.29.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.30.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.31.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Lisków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.32.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok
 

Zarządzenie Nr 0050.45.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie

Zarządzenie Nr 0050.46.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej

Zarządzenie Nr 0050.47.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej

Zarządzenie Nr 0050.48.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej

Zarządzenie Nr 0050.49.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.51.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Liskowie

Zarządzenie Nr 0050.55.2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 0050.57.2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.58.2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.61.2018 z dnia 01 października 2018 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Liskowie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa i wyborach Wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.62.2018 z dnia 01 października 2018 r. w sprawie: wyznaczenia naucycieli zastępujących Dyrektorów Szkół w czasie ich usprawiedliwionej nieobecności w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków
 

Zarządzenie Nr 0050.66.2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.69.2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 0050.74.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Zdrowotnej do zaopiniowania wniosków nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli: czynnych zawodowo, emerytów i rencistów

Zarządzenie Nr 0050.75.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.78.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: powierzenie pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej "SWOBODA" w Swobodzie

Zarządzenie Nr 0050.79.2018 z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.83.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. budownictwa i drogownictwa w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie

Zarządzenie Nr 0050.84.2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 
    załączniki