Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o zamówieniu na: Wyposażenie targowiska pod nazwą "Mój Rynek"

Lisków: Wyposażenie targowiska pod nazwą Mój Rynek

Numer ogłoszenia: 136464 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisków , ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7634 114, faks 0-62 7634 021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.liskow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie targowiska pod nazwą Mój Rynek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie targowiska pod nazwą Mój Rynek w miejscowości Lisków. Wyposażenie, objęte przedmiotowym zamówieniem musi być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz musi posiadać (jeżeli dotyczy) odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonym obowiązującym prawem. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym, jakościowym od wskazanych w opisie). Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. 1.W ramach zadania zostanie zrealizowany następujący zakres wyposażenia: CZĘŚĆ 1 - dostawa i montaż wyposażenia targowiska w namiot o wymiarach 12 m (szerokość) x 30m (długość) wysokość boku 3 m. konstrukcja namiotu z pełnych profili stalowych, pokrycie dachu materiałem poliestrowym powlekanym PVC o wysokiej jakości i długiej żywotności o gramaturze ok. 650 g/m2 w kolorze białym. Na powłokę PVC wymagany jest atest przeciwpożarowy na trudnopalność. Namiot o budowie modułowej z konstrukcją co 3 metry. Dach spadowy o kącie nachylenia 22o. Konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo, przystosowana do użytku całorocznego, wykonana z profili stalowych. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 39522530-1 Namioty W cenie zmówienia należy uwzględnić dowóz oraz montaż namiotu w miejscowości Lisków. Wymagany okres gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. CZĘŚĆ 2 - dostawa i montaż wyposażenia targowiska w 3 kioski o wymiarach ok. 8m2 ( 3m x 2,7 m ) ściany oraz strop z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym. Okno kasowe-PCV , 2 okna stałe -PCV drzwi wejściowe pełne ocieplone, attykę z 3 stron obiektu, rynnę, ladę na zewnątrz kiosku z okienkiem kasowym, podłogą, podłączeniem niezbędnych instalacji, montaż we wskazanym miejscu. Wspólny Słownik Zamówień: 45213142-0 Roboty budowlane w zakresie targowisk na wolnym powietrzu W cenie zamówienia należy uwzględnić dowóz oraz montaż kiosków w miejscowości Lisków. Wymagany okres gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia 12 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. CZĘŚĆ 3 - dostawa i montaż wyposażenia targowiska w 30 kpl. stołów i ławek - 30 szt. stołów składanych o wymiarach 80 cm (szerokość) x 78 cm (wysokość) x 200 cm (długość). Blat stołu drewniany dwustronnie laminowany o najwyższej klasie ścieralności i grubości co najmniej 2,7 cm, oparty na ramie metalowej zabezpieczony przed samoczynnym złożeniem, wyposażony w stopki gumowe zabezpieczające przed przesuwaniem. Części metalowe malowane farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze czarnym, antykorozyjną i wodoodporną. - 60 szt. ławek składanych o wymiarach 25 cm (szerokość) x 50 cm (wysokość)x 200cm (długość) o siedziskach z drewna dwukrotnie lakierowanego o grubości co najmniej 2,7 cm opartych na ramie metalowej, zabezpieczone przed samoczynnym złożeniem wyposażone w stopki gumowe zabezpieczające przed przesuwaniem. Części metalowe malowane farbą podkładową oraz nawierzchniową w kolorze czarnym, antykorozyjną i wodoodporną. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 39151200-7 - Stoły CPV 39113600-3 - Ławki W cenie zamówienia należy uwzględnić dowóz oraz montaż stołów i ławek w miejscowości Lisków. Wymagany okres gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia 12 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. CZĘŚĆ 4 - dostawa i montaż wyposażenia targowiska w wc typu TOI TOI o wymiarach podstawa 1200 mm x 1200 mm , wysokość 2350 mm wyposażony w bezodpływowy zbiornik z wentylacją o pojemności co najmniej 250L, pisuar, podajnik na 2 rolki papieru toaletowego, antypoślizgową podłogę z zamkiem wewnętrznym, wieszakiem na ubranie, wskaźnikiem wolne zajęte, umywalką, podwójnym systemem wentylacji. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45215500-2 Toalety publiczne W cenie zamówienia należy uwzględnić dowóz oraz montaż wc typu TOI TOI w miejscowości Lisków. Wymagany okres gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia 12 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: wymagania techniczne wyposażenia targowiska 3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.52.25.30-1, 45.21.31.42-0, 39.15.12.00-7, 39.11.36.00-3, 45.21.55.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał, że: posiada aktualne i opłacone przynajmniej na dzień składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz ofertowy - odpowiednio do numeru Części dla którego Wykonawca składa ofertę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego jeżeli ta zmiana wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.liskow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 6, tel. 62 7634807.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 6, tel. 62 7634807.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest ze środków objętych PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                        Wójt Gminy Lisków
                                                                         /-/ Maria Krawiec

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1) Istotne postanowienia umowy
2) Formularze oferty - do wypełnienia
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - do wypełnienia
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - do wypełnienia
5) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Lista wiadomości