Ogłoszenia o przetargach

Informacja Nr 3 dotycząca przetargu na: Remont Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie – II etap

Lisków, 16.06.2014r.
 
ROI.271.7.2014
 

Dotyczy postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. : Remont Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie - II etap.

W związku ze złożonymi zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku _ Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zmianami ) przedstawiam pytania i udzielam odpowiedzi :

Pytanie nr 1

W pozycji 2.18 przedmiaru robót zamawiający nakazuje wycenić daszki z poliwęglanu. Prosimy o dokładne wyjaśnienie  jakiego poliwęglanu należy użyć do wykonania daszków, jakiej ma być grubości, komorowy (ilu komorowy), czy lity?

Odpowiedź :

W celu wykonania daszków naddrzwiowych należy zastosować wypełnienie konstrukcji płytą komorową z poliwęglanu o gr. 4,5mm.

                                                                          Wójt Gminy Lisków
                                                                            /-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości