Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o zamówieniu na: Modernizację świetlicy wiejskiej w Małgowie

Lisków: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie

Numer ogłoszenia: 264318 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisków , ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7634 114, faks 0-62 7634 021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.liskow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje: a) Docieplenie ścian i dachu; b) Posadzki z paneli i płytek; c) Wymiana drzwi zewnętrznych; d) Roboty malarskie; e) Altana ogrodowa; f) Plac zabaw; g) Utwardzenie terenu; h) Wyposażenie zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej (zgodnie z załącznikiem do SIWZ) - Okap przyścienny skośny 1200x700x450 wykonany ze stali nierdzewnej - 2 szt. - Zlew nierdzewny 2-komorowy szerokości 60 cm, wysokości 85 cm, długości 220 cm, rozmiary komory 40x40 cm, głębokość komory 25 cm - 1 szt. - Stół nierdzewny z półką pełną - 3 szt. szerokość 60 cm, wysokość 85 cm - Zmywarka gastronomiczna w kolorze srebrnym 600x610x850 mm, wymiary kosza 500x500 mm - 1 szt. - Chłodziarko zamrażarka z zamrażarką na dole wysokość 170 cm, szerokość 60 cm, głębokość 60 cm - 1 szt. - Szafa chłodnicza 350 l obudowa nierdzewna w komplecie 4 półki szerokość 600 mm, głębokość 600 mm, 1850 mm - 2 szt. - Kuchnia gazowo - elektryczna - 2 szt. Szerokość 60 cm, z rożnem i termoobiegiem, kolor srebrny. - Taboret gazowy 1-palnikowy - 2 szt. posiadający 2 pierścienie ognia( palniki dwukomorowe, palnik o mocy 9,0kW, zawory z zabezpieczeniem przeciw wypływowym, nóżki z regulowaną wysokością wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary 600 x 600 x 350 mm. - Regał ze stali chromowanej z ażurowymi półkami - 6 szt. długość 90cm, szerokość 45cm, wysokość 135cm. - Wózek kelnerski nierdzewny 3 - półkowy wysokość 85cm, szerokość 50 cm, długość 100 cm - 1 szt. - Krzesło tapicerowane - 50 szt. - Stół świetlicowy - stelaż chrom o rozmiarach 180 cmx80 cmx75 cm - 6 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 39.70.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzajów i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zrealizował co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu robót odpowiadającym robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000 zł każde z zadań. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał a) kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego, b) kierownika robót, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz ofertowy - wypełnione kosztorysy ofertowe - wykaz części zamówienia lub zakresu robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wzór stanowi załącznik do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego jeżeli ta zmiana wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania zamówienia wyłącznie z powodu działania siły wyższej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.liskow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 6, 627634807.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest ze środków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


                                                                                                 Wójt Gminy Lisków
                                                                                                  /-/ Maria Krawiec

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1) Istotne postanowienia umowy
2) Formularz oferty - do wypełnienia
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - do wypełnienia
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - do wypełnienia
5) Doświadczenie potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu - do wypełnienia
6) Wykaz osób spełniających warunki udziału w postępowaniu - do wypełnienia
7) Oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia i należy do właściwej izby - do wypełnienia
8) Wykaz części zamówienia lub zakresu robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
9) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
10) Kosztorysy ofertowe (ślepe) - do wypełnienia
11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
         >>>  BUDOWLANA     >>>  ELEKTRYCZNA    >>>  SANITARNA
12) Przedmiar robót

Lista wiadomości