Ogłoszenia o przetargach

Informacja Nr 1 dotycząca przetargu na: Modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzyn

                                                                                                             Lisków, dnia 01.04.2015r

ROI.271.1.2015


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzyn"

W związku ze złożonym zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art.38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zmianami) przedstawiam zapytania i udzielam odpowiedzi:


Treść pytania 1:

Czy elewacja ma być pomalowana na jeden kolor?

Odpowiedź: Nie, elewacja ma być pomalowana na dwa kolory.

Treść pytania 2:

W jaki sposób ma zostać wykonana kurtyna świetlna LED -(długość i ilość pasków)?

Odpowiedź: Kurtyna świetlna LED ma się składać z 6 pasków o długości 1,50 m każdy.

 
                                                                   Wójt Gminy Lisków
                                                                   /-/ Maria Krawiec

 

Lista wiadomości