Ogłoszenia o przetargach

Informacja Nr 1 dotycząca przetargu na: Przebudowę drogi gminnej Lisków-Ciepielew-Trzebienie

Lisków, dn. 28.12.2016 r.

ROI.271.4.2016                                                                                                              


Zamawiający:

Gmina Lisków
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56
62-850 Lisków

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015,  poz.  2164  z  późn.  zm.)  przekazuję treść  pytania Wykonawcy  i  odpowiedzi Zamawiającego   w   prowadzonym postępowaniu  pn. "Przebudowa drogi gminnej Lisków- Ciepielew- Trzebienie".

Pytanie:

W pozycji 36 d.4 kosztorysu ofertowego tj. „Mechanicznie wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10" podano ilość 1150 ton mieszanki.

Wykonawca zwraca się zapytaniem odnośnie powyższego zapisu, skąd wzięła się ta ilość, gdyż według Naszych wyliczeń wynika, że przyjęto ok. 25 kg masy na 1m², co daje grubość 1cm na całej powierzchni? Czy do projektu załączono tabelę wyrównań?

Odpowiedź:

Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni należy wykonać w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru, przedstawicielem Inwestora oraz przedstawicielem Wykonawcy w miarę konieczności wynikającej ze stanu drogi. Zamawiający przewidział do powyższych prac mieszankę w ilości 1150 ton. Uproszczony projekt nie przewidział wykonania tabeli wyrównań. 

                                            
                                                                   Wójt Gminy Lisków
                                                                  /-/ Maria Krawiec
Lista wiadomości