Ogłoszenia o przetargach

Informacja z otwarcia ofert przetargu na: Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie

Lisków, 20.07.2017 r.

Nasz  znak : ROI.271.5.2017

Informacja z otwarcia ofert


dotyczy : Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w ww.  postępowaniu tj.:

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  439 141,28  zł brutto.

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty :

- oferta Nr 1 :Firma Budowlana „ KAR - BUD" Kuszczyński Karol ul. Wiatraki 10, 62-730 Dobra - kwota brutto : 541 577,47 zł - rękojmia : 5 lat

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały  wskazane w SIWZ i są jednakowe dla wszystkich wykonawców tj. termin wykonania zamówienia : 31.10.2017 r., warunki płatności : 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3. Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.                                                                                                        

                                                                                  Wójt Gminy Lisków
                                                                                   /-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości