Ogłoszenia o przetargach

Informacja o unieważnieniu przetargu na: Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie

                                                                         Lisków, dnia 21.07.2017 r.

ROI.271.5.2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ROI.271.5.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie"

Gmina Lisków informuje, działając na podstawie art. 93 ust. 1,  pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami).


Uzasadnienie


Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia. Na realizację ww. zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy 439 141,28 zł brutto, natomiast kwota oferty z najniższą ceną wynosi 541 577,47 zł brutto.

W postępowaniu złożono 1 ofertę, która  przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po analizie możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, że w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie prawnej art. 93 ust. 1,  pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami).

                                         Wójt Gminy Lisków
                                        /-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości