Ogłoszenia o przetargach

Informacja z otwarcia ofert przetargu na: Termomodernizację budynku Wiejskiego Centrum Kulturalno Sportowego w Strzałkowie

Lisków, dnia 01.12.2017

Nasz  znak : ROI.271.10.2017

Zamawiający :
Gmina Lisków
ul. ks. W. Blizińskiego 56
62 - 850 Lisków

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy : "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kulturalno Sportowego w Strzałkowie"


Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu tj. :

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

471.753,97 zł brutto.

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty :

- oferta nr 1 : „STRZAŁ- TRANS" Piotr Strzałkowski, Mleczków, ul. Jana Pawła II 19, 26-652 Zakrzew, cena oferty: 527.428,08 zł, długość okresu gwarancji: 5 lat.

- oferta nr 2: USŁUGI OGÓLNO- BUDOWLANE, Damian Pieszak, Lisiec Mały 62, 62-571 Stare Miasto, cena oferty: 490.878,24 zł, długość okresu gwarancji: 5 lat.

- oferta nr 3: FIRMA BUDOWLANA „KAR-BUD" Karol Kuszczyński, ul. Wiatraki 10, 62-730 Dobra, cena oferty: 488.025,88 zł, długość okresu gwarancji: 5 lat.

-oferta nr 4:FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „KLINK-BUD" Sylwester Jasiński, Dębsko 3a, 62-840 Koźminek, cena oferty : 541.873,15zł, długość okresu gwarancji: 5 lat.

-oferta nr 5: „KAD" Sp. z o.o., ul. Wrocławska 26-26A/11, 62-800 Kalisz ,cena oferty: 641.394,51 zł, długość okresu gwarancji: 5 lat.

-oferta nr 6: ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO-REMONTOWYCH   „REMBUD", Zadworna 116A, 62-740 Tuliszków, cena oferty:489.731,84zł, długość okresu gwarancji: 5 lat.

- oferta nr 7:PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO -USŁUGOWE: „PROJNAD" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, cena oferty: 513.502.43 zł, długość okresu gwarancji: 5 lat.

-oferta nr 8:P.P.H.U. „BOMARD" Czesław Kędziora , Laski 10D, 62-731 Przykona,, cena oferty: 615.501,21 zł, długość okresu gwarancji: 5 lat.

Oferta nr 9: USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Zbigniew Konciak, Żdzary 70,62-704 Kawęczyn, cena oferty: 404.771,13zł, długość okresu gwarancji: 5 lat.

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały  wskazane w SIWZ i są jednakowe dla wszystkich wykonawców.

3. Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji. 

                                                    Wójt Gminy Lisków
                                                    /-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości