Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie

Ogłoszenie nr 510269256-N-2019 z dnia 10-12-2019 r.
Gmina Lisków: Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614536-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540238343-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lisków, Krajowy numer identyfikacyjny 25085545200000, ul. ks. Wacława Blizińskiego  56, 62-850  Lisków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-62 7634 114, e-mail gmina@liskow.pl, inwestycje@liskow.pl, faks 0-62 7634 021.
Adres strony internetowej (url): www.liskow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ROI.271.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie”. Projektem objętym został ciąg dróg gminnych: ulica Ogrodowa od skrzyżowania z ul. ks. W. Blizińskiego, km 0+000, (droga wojewódzka nr 471) do skrzyżowania z ulicą Spółdzielców, km 1+620,75 oraz ulica Spółdzielców od skrzyżowania z ul. Spółdzielców, km 1+620,75 do skrzyżowania z ul. Szewczyka, km 2+044, (droga gminna). Projektowana inwestycja obejmuje roboty branży: •drogowej: -poszerzenie istniejącej jezdni całej długości drogi do 5,5 m, -wykonanie nowych warstw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, -wykonanie poszerzenia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego i gruntu stabilizowanego cementem -budowa chodników z kostki brukowej, -budowa parkingów z kostki brukowej, -wykonanie zjazdów do posesji, -wykonanie organizacji ruchu, •kanalizacji deszczowej: -budowa rurociągów kanalizacji deszczowej z rur PP wraz z studniami rewizyjnymi, -budowa wpustów deszczowych, odwadniających pas drogowy, -budowa wylotu wód deszczowych do rowu RM-1, •elektrycznej: -rozbudowa oświetlenia ulicznego, -usunięcie kolizji z przebudowaną drogą: przebudowa słupów oraz sieci i przyłączy elektroenergetycznych, •telekomunikacyjnej: -usunięcie kolizji z przebudowaną drogą: przebudowa słupów oraz sieci i przyłączy teletechnicznych, •przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45232130-2, 45232150-8, 45232200-4, 45232300-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4331704.92
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z. o. o., ul. Komunalna 8, 62-700 Turek
Email wykonawcy: pri_turek@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Komunalna 8
Kod pocztowy: 62-700
Miejscowość: Turek
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5327997.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5327997.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7384801.59
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Lista wiadomości