Ogłoszenia o przetargach

Informacja Nr 4 dotycząca przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej Nadzież –Karolina o długości 3.514 m”.

Wójt Gminy Lisków                                                        Lisków, dnia 02.02.2011 r.

ul. ks. W. Blizińskiego 56

62-850 Lisków

 

ROI /ZP/3410/I/11

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę drogi gminnej Nadzież –Karolina o długości 3.514 m

W związku ze złożonym zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  na  podstawie art.38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759 z późń. zmianami) przedstawiam zapytanie i udzielam odpowiedzi:

 

Treść pytania :
1.Prosimy o potwierdzenie , iż w formularzu oferty pkt 5 „…...termin realizacji zamówienia , na dzień 30.05.2010” jest błąd daty wykonania , wg SIWZ rozdz. VII termin ten przypada na dzień 30.05.201 r.

 

Odpowiedź:

-termin realizacji zamówienia, na dzień 30.05.2011 r.

 

Wójt Gminy Lisków

 /-/ Maria Krawiec

 

 

 

 

 

Lista wiadomości