Ogłoszenia o przetargach

Informacja Nr 4 dot. przetargu nieograniczonego na: Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie

Lisków, dnia 11.02.2011r.

Wójt Gminy Lisków

 ul. ks. W. Blizińskiego 56

62-850 Lisków

 

ROI .ZP.2710.2.2011

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Budowa wielofunkcyjnego  boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie”. W związku ze złożonym zapytaniem  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  na  podstawie art.38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:    Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759 z późń. zmianami ) przedstawiam zapytanie i udzielam odpowiedzi:

 

Treść pytania:

 

Bardzo prosimy o informację, czy uznają Państwo za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

 

Odpowiedź:

 

Kwalifikacje osób pełniących funkcję kierownika budowy muszą być zgodne z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości