Ogłoszenia o przetargach

Informacja Nr 3 dot. przetargu nieograniczonego na: Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej Lisków - Żychów

Lisków, dnia 22.03.2011r.

Wójt Gminy Lisków
ul. ks. W. Blizińskiego 56
62-850 Lisków     

ROI .ZP.2710.3.2011

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej Lisków - Żychów"

W związku ze złożonym zapytaniem  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  na  podstawie art.38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:    Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759 z późń. zmianami ) przedstawiam zapytanie i udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1 :

 „ Proszę o  wyjaśnienie zapisu w SWIZ „ opis techniczny „ pkt. 5.1.4 - „ Pod pompownie ścieków przewidziano zajęcie gruntu o powierzchni 5,0 X 5,0m, który to na etapie realizacji robót podlegał będzie wykupowi." Czy wymieniona sprawa wykupu gruntu jest po stronie Zamawiającego ?

Odpowiedź:

 Tak. Wykup gruntu jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie 2 :

W przedstawionej dokumentacji brak karty katalogowej przepompowni ścieków. Czy Zamawiający może uzupełnić dokumentację lub wskazać gdzie znajduje się opis techniczny i parametry przepompowni.

Odpowiedź :

Zamawiający zamieszcza kartę doborową PS przepompowni.           POBIERZ KARTĘ

Pytanie 3 :

 Czy Zamawiający  wskaże i udostępni miejsce tymczasowego składowania rur wodociągowych z azbestu do czasu ich transportu do utylizacji ?

Odpowiedź :

Zamawiający wskaże i udostępni miejsce tymczasowego składowania rur wodociągowych      z azbestu nie biorąc odpowiedzialności za ich zabezpieczenie.

Pytanie 4 :

Na stronie zamawiającego brak dokumentacji drogowej. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź :

Roboty drogowe mają polegać na odtworzeniu nawierzchni zniszczonej w czasie budowy kanalizacji w zakresie określonym w warunkach zarządcy drogi i przedmiarze robót.

Pytanie 5 :

Kto ponosić będzie koszty zajęcia pasa drogowego podczas robót ?

Odpowiedź :

Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogi gminnej, natomiast opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ponosi Wykonawca .

Pytanie 6 :

Czy zamawiający będzie dysponował terenem do umiejscowienia zaplecza budowy ?

Odpowiedź :

Tak. Zamawiający udostępni teren do umiejscowienia zaplecza budowy pod warunkiem doprowadzeniu go do stanu sprzed inwestycji.

                                            Wójt Gminy Lisków
                                            /-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości