Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na: 1. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Trzebienie, 2. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Strzałków

Lisków: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebienie, 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzałków

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 72598 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisków , ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7634 114, faks 0-62 7634 021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.liskow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebienie, 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzałków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zadanie pt: 1.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebienie Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi o długości 1,238 km. Zakres przedmiotu zamówienia do realizacji obejmuje: -roboty pomiarowe -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -warstwa dolna gr. 18 cm z mieszanki 0/63 ze skał (melafir, granit, bazalt) -warstwa górna gr. 5 cm z mieszanki 0/31,5 ze skał (melafir,granit,bazalt) -wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm -uzupełnienie poboczy pospółką o grubości 15 cm. -przebudowe przepustów istniejących fi 500 szt.3 oraz fi 200 szt.1 1.2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzałków Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi o długości 0,578 km. Zakres przedmiotu zamówienia do realizacji obejmuje: -roboty pomiarowe -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -warstwa dolna gr. 18 cm z mieszanki 0/63 ze skał (melafir, granit, bazalt) -warstwa górna gr. 5 cm z mieszanki 0/31,5 ze skał (melafir,granit,bazalt) - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm -uzupełnienie poboczy pospółką o grubości 5 cm..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga , aby Wykonawca wykazał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zadanie polegające na przebudowie lub budowie drogi o nawierzchni z mas bitumicznych o wartości brutto min. 300.000,00 zł. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem potwierdzającym , że zlecone roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru) Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga , aby Wykonawca wskazał kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi o specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 400.000,00 zł . Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy i wypełnione kosztorysy ofertowe.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli ta zmiana wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.liskow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56, pokój nr 6, tel. 62 7634807, fax. 62 7634021..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56, pokój nr 6..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                             Wójt Gminy Lisków
                                                              /-/ Maria Krawiec

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Projekt umowy
2) Formularz oferty - do wypełnienia
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - do wypełnienia
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - do wypełnienia
5) Doświadczenie potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu - do wypełnienia
6) Wykaz osób spełniających warunki udziału w postępowaniu - do wypełnienia
7) Oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia i należy do właściwej izby - do wypełnienia
8) Kosztorysy ofertowe (ślepe) - do wypełnienia
9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
10) Dokumentacja projektowa        --->>>    Strzałków      Trzebienie cz. 1     Trzebienie cz. 2

Lista wiadomości