Ogłoszenia o przetargach

Informacja Nr 3 dotycząca przetargu na: "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Lisków"

Wójt Gminy Lisków                                                                                                                             Lisków, dnia 23.09.2011 r.  

ul. Ks. Wacława  Blizińskiego 56

62 - 850  Lisków

 Numer sprawy: OR.ZP.271.2.2011

  Informacja nr 3 dotycząca przetargu na: 

„Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł przeznaczonego

na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Lisków”  

               Uprzejmie informuję, iż od jednego z oferentów wpłynęło zapytanie o następującej treści: 

 „Dot. Ogłoszenia o zamówieniu: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Lisków z dnia 15 września 2011 r.  

W związku powyższym ogłoszeniem  Bank (…)  wnosi o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 05.10.2011 roku z powodu niemożności podjęcia decyzji kredytowej wynikającej z braku załączenia przez Zamawiającego dokumentów, a co za tym idzie ich brak uniemożliwia rzetelne opracowanie oferty. W większości wymienione dokumenty są umieszczone na stronie Gminy, jednak z powodu błędnie skonstruowanej strony nie można ich pobrać oraz wydrukować. Poniżej załączam listę niezbędnych dokumentów:1.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lisków za 2010r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010r. – załącznik nie aktywny na stronie internetowej.2.Rb-27 S i Rb-28 S za okres od początku roku do 31.12.2010 oraz za I półrocze 2011r.- załącznik nie aktywny na stronie internetowej.3.Rb-27S,  Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-PDP za okres od początku roku do dnia 31.12.2009r.4.Opinię Rio w sprawie informacji złożonej przez Zarząd Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r.5.Uchwała rady Gminy w sprawie wyboru burmistrza, zarządu oraz powołania skarbnika gminy.6.Uchwała rady Gminy w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym.7.Uchwała rady Gminy w sprawie określenia kwoty, do której zarząd Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.8.Wykaz inwestycji realizowanych oraz planowanych w 2011r.”   

               Udzielając odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że powyżej wymienione dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej BIP Gminy Lisków w: Informacji nr 1 dotyczącej przedmiotowego przetargu. Zamawiający nie widzi konieczności wydłużenia terminu składania ofert z uwagi na wystarczający czas, który pozostał  na  przygotowanie oferty.    

                                                                                                         Wójt Gminy Lisków

                                                                                                         /-/ Maria Krawiec

 

Lista wiadomości