Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o zamówieniu na: Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lisków – I etap

Lisków: Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lisków - I etap

Numer ogłoszenia: 119656 - 2012; data zamieszczenia: 16.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisków , ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7634 114, faks 0-62 7634 021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.liskow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lisków - I etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu stacji uzdatniania wody w miejscowości Lisków, Gmina Lisków wg posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej stanowiącej integralną część specyfikacji. Projekt techniczny określa parametry techniczne, jakościowe z odwołaniem się do aprobat i atestów, standard oraz sposób wykonania urządzeń technologicznych. Podane dane należy uwzględnić na etapie przygotowania i wykonawstwa układu technologicznego. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, na którą składa się : projekt budowlany, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje : 1. Przebudowę obudowy studni ( oczyszczenie filtra istniejącej studni, rozbiórka istniejącego budynku obudowy studni i magazynku, rozbiórka istniejącej obudowy studni, przełożenie głowicy studni z wydłużeniem rury obsadowej, wykonanie obudowy typu Lange, wymiana pompy głębinowej wraz z uzbrojeniem 2. Rurociągi technologiczne ( przebudowa rurociągu wody surowej z podłączeniem do istniejącej sieci, przebudowa rurociągu wody uzdatnionej z podłączeniem do istniejącej sieci, przebudowa rurociągów przelewowych i spustowych, budowa kanalizacji z chlorowni ze zbiornikiem neutralizacji, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 3. Modernizacja budynku SUW ( wydzielenie pomieszczenia chlorowni, budowa kanałów wentylacyjnych, remont pomieszczenia dyżurki i WC ) 4. Modernizacja technologii SUW ( demontaż zbiornika hydroforowego z orurowaniem, demontaż istniejącego chloratora, montaż chloratora DMS wraz z podłączeniem do istniejącej sieci, montaż instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 5. Wewnętrzne linie zasilające ( wymiana kabla zasilania oraz przewodów sterujących i sygnalizacyjnych studni nr 1 ) 6. Instalacje elektryczne ( wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia chlorowni, wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia dyżurki i WC, podłączenie zasilania chloratora i wentylatora ).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.20-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga , aby Wykonawca wykazał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu robót odpowiadających robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto 200.000 zł. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem potwierdzającym , że zlecone roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru) Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Zamawiający wymaga , aby Wykonawca wskazał kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego. b) dysponują kierownikiem robót, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego, c) dysponują kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia Wykonawca musi spełniać pozostałe wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Sposób dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparte będzie na zasadzie spełnia- nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych przez Wykonawców do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy Wypełniony kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany mogą wynikać z zaistnienia : - trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych - konieczności wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy wartości 50% niniejszego zamówienia - wykonawca zobowiązuje się do wykonania tych robót na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki przy zachowaniu odpowiednich norm, standardów i parametrów jak w kosztorysie ofertowym - konieczności zapewnienia parametrów technicznych i technologicznych SUW wymaganych do eksploatacji odrębnymi przepisami

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.liskow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 3, w godz. 7.30-15.30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 3, w godz. 7.30-15.30.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1) Projekt umowy
2) Formularz oferty - do wypełnienia
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - do wypełnienia
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - do wypełnienia
5) Doświadczenie potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu - do wypełnienia
6) Wykaz osób spełniających warunki udziału w postępowaniu - do wypełnienia
7) Oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia i należy do właściwej izby - do wypełnienia
8) Kosztorysy ofertowe (ślepe) - do wypełnienia
9) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
10) Dokumentacja projektowa      --------    >>>>>>    Branża sanitarna  - Załącznik nr 1
                                                                                                          Załącznik nr 2
                                                                                                           Załącznik nr 3
                                                                              Branża budowlana - Załącznik nr 1
                                                                              Branża elektryczna - Załącznik nr 1
                                                                                                            Załącznik nr 2

Lista wiadomości