Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczennic i uczniów w klasach I-III przez nauczycieli w ramach projektu pn. "Szansa na lepszy rozwój"

 

Lisków: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczennic i uczniów w klasach I-III przez nauczycieli w ramach projektu pn. Szansa na lepszy rozwój

Numer ogłoszenia: 368404 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisków , ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7634 114, faks 0-62 7634 021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.liskow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczennic i uczniów w klasach I-III przez nauczycieli w ramach projektu pn. Szansa na lepszy rozwój.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych i zajęć rozwijających zainteresowania dla uczennic i uczniów w klasach I-III w ramach projektu pn. Szansa na lepszy rozwój w roku szkolnym 2012 / 2013 w 4 szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Liskow, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Liskowie , Szkoła Podstawowa w Strzałkowie, Szkoła Podstawowa w Zakrzynie, Szkoła Podstawowa w Ciepielewie . Usługi będą realizowane w/w szkołach, z podziałem na zadania, składające się z następ. części: ZADANIE 1 - Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej w Liskowie (1 - 7 części) Część 1 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 2 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 3 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy łączna liczba godzin lekcyjnych -60 h Część 4 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 5 Zajęcia matematyczno - przyrodnicze, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych - 30 h Część 6 Zajęcia wokalno-muzyczne, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 7 Zajęcia artystyczne, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych - 30 h ZADANIE 2 - Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej w Strzałkowie (części 8 - 16) Część 8 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu , w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 9 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 10 Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej , dla dzieci z wadami postawy łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 11 Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 12 Zajęcia matematyczno-przyrodnicze, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 13 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 14 Zajęcia polonistyczne, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 15 Zajęcia z języka angielskiego , rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 16 Zajęcia artystyczne , rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h ZADANIE 3 - Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej w Zakrzynie (części 17 - 25) Część 17 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu , w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 18 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 19 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy łączna liczba godzin lekcyjnych 60 h Część 20 Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej , dla dzieci z wadami postawy łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 21 Zajęcia z biblioterapii dla dzieci z zaburzeniami mowy , koncentracji i zachowania łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 22 Zajęcia z muzykoterapii i plastykoterapii dla dzieci z zaburzeniami mowy , koncentracji i zachowania łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 23 Zajęcia matematyczno-przyrodnicze, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 24 Zajęcia językowe, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 25 Zajęcia teatralno - muzyczne, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h ZADANIE 4 - Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej w Ciepielewie (części 26 - 31) Część 26 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu , w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 27 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 28 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy łączna liczba godzin lekcyjnych 60 h Część 29 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 30 Zajęcia matematyczno - przyrodnicze , rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Cześć 31 Zajęcia artystyczne , rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Zajęcia będą realizowane zgodnie z harmonogramem wskazanym przez dyrektora danej szkoły. Zajęcia pozalekcyjne będą odbywać się w Szkołach Podstawowych wskazanych w poszczególnych zadaniach w salach dydaktycznych, przystosowanych do prowadzenia zajęć. W ramach umowy Wykonawca oprócz prowadzenia zajęć jest zobowiązany prowadzić dokumentację związaną z zajęciami, tj. listy obecności, dzienniki zajęć, itp., jak również jest zobowiązany opracować plan i program zajęć, a także sprawować opiekę nad uczniami. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia i analizy wstępnych i końcowych testów kompetencji dla grupy uczniów objętych zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi i rozwijającymi uzdolnienia. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację usługi, zgodnie z wymogami UE oraz dokumentacją POKL..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 31.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia wymagane warunki. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty, wymaganych przez Zamawiającego.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sprawdzanie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia wymagane warunki posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dołączonych do oferty, wymaganych przez Zamawiającego. -O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. -Wykonawcy zadań muszą spełniać następujące wymogi wspólne dla wszystkich zadań: -posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400) tj. wykształcenie wyższe kierunkowe, odpowiednie dla zadania, na które składają ofertę oraz przygotowanie pedagogiczne, -dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, -posiadają wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, -posiadają ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodnie z rodzajem prowadzonych zajęć i znaczące osiągnięcia na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych, -przedstawią plan i program kształcenia dla określonej części zamówienia dostosowany do potrzeb ucznia zainteresowanego nabyciem umiejętności kluczowych opisanych w standardach kształcenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny na podstawie dokumentów zawierających informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty z oferowaną ceną netto i brutto. Uwaga: Zaleca się wykorzystanie przekazanego formularza oferty. Dopuszcza się formularz oferty przygotowany przez Wykonawcę pod warunkiem, że będzie on zgodny co do treści z formularzem określonym przez Zamawiającego. Dołączenie do oferty formularza o innej treści niż określony w SIWZ oraz niewypełnienie wszystkich pozycji formularza ofertowego skutkować może odrzuceniem oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1.Terminy wykonania zadania przedłuża się: - wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,zgodnie z zał. Nr 4 SIWZ 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, a ewentualne zamówienia dodatkowe zostaną udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.liskow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lisków, 62-850 Lisków ul. Ks. W. Blizińskiego 43 pokój nr 1 - po uprzednim zamówieniu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lisków, 62-850 Lisków ul. Ks. W. Blizińskiego 43 pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie związane jest z realizacją projektu pn. Szansa na lepszy rozwój w roku szkolnym 2012 /2013 w 4 szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Lisków. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Nr 09.01.02-30-049/12-00.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

                                                                    Wójt Gminy Lisków
                                                                    /-/ Maria Krawiec


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Formularz ofertowy
2) Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
3) Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
4) Wzór umowy

Lista wiadomości