Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczennic i uczniów w klasach I-III przez nauczycieli w ramach projektu pn. "Szansa na lepszy rozwój"

Lisków: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczennic i uczniów w klasach I-III przez nauczycieli w ramach projektu pn. Szansa na lepszy rozwój

Numer ogłoszenia: 393940 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisków , ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7634 114, faks 0-62 7634 021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.liskow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczennic i uczniów w klasach I-III przez nauczycieli w ramach projektu pn. Szansa na lepszy rozwój.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczennic i uczniów w klasach I - III przez nauczycieli w ramach projektu pn. Szansa na lepszy rozwój w roku szkolnym 2012 / 2013 w 4 szkołach podstawowych. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie realizowane będzie w roku szkolnym 2012/2013, do 30.06.2013 r. w następujących 4 placówkach oświatowych w Gminie Lisków: 1.Szkoła Podstawowa w Liskowie, 2.Szkoła Podstawowa w Strzałkowie , 3.Szkoła Podstawowa w Zakrzynie , 4.Szkoła Podstawowa w Ciepielewie . Zamówienie zostało podzielone na 31 części, w zależności od miejsca wykonywania usługi oraz rodzaju zajęć pozalekcyjnych. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dowolną liczbę części. Usługi będą realizowane w/w szkołach w dniach zajęć szkolnych ( od poniedziałku do piątku), z podziałem na zadania, składające się z nastp. części: ZADANIE 1 - Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej w Liskowie (1 - 7 części) Część 1 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 2 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 3 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy łączna liczba godzin lekcyjnych -60 h Część 4 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 5 Zajęcia matematyczno - przyrodnicze, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych - 30 h Część 6 Zajęcia wokalno-muzyczne, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 7 Zajęcia artystyczne , rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych - 30 h ZADANIE 2 - Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej w Strzałkowie (części 8 - 16) Część 8 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu , w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 9 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 10 Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej , dla dzieci z wadami postawy łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 11 Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 12 Zajęcia matematyczno-przyrodnicze, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 13 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 14 Zajęcia polonistyczne, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 15 Zajęcia z języka angielskiego , rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 16 Zajęcia artystyczne , rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h ZADANIE 3 - Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej w Zakrzynie (części 17 - 25) Część 17 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu , w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 18 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 19 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy łączna liczba godzin lekcyjnych 60 h Część 20 Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej , dla dzieci z wadami postawy łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 21 Zajęcia z biblioterapii dla dzieci z zaburzeniami mowy , koncentracji i zachowania łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 22 Zajęcia z muzykoterapii i plastykoterapii dla dzieci z zaburzeniami mowy , koncentracji i zachowania łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 23 Zajęcia matematyczno-przyrodnicze, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 24 Zajęcia językowe, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 25 Zajęcia teatralno - muzyczne, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h ZADANIE 4 - Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej w Ciepielewie (części 26 - 31) Część 26 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu , w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 27 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 28 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy łączna liczba godzin lekcyjnych 60 h Część 29 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 30 Zajęcia matematyczno - przyrodnicze , rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Cześć 31 Zajęcia artystyczne , rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Zajęcia będą realizowane zgodnie z harmonogramem wskazanym przez dyrektora danej szkoły. Zajęcia pozalekcyjne będą odbywać się w Szkołach Podstawowych wskazanych w poszczególnych zadaniach w salach dydaktycznych, przystosowanych do prowadzenia zajęć. W ramach umowy Wykonawca oprócz prowadzenia zajęć jest zobowiązany prowadzić dokumentację związaną z zajęciami, tj. listy obecności, dzienniki zajęć, itp., jak również jest zobowiązany opracować plan i program zajęć, a także sprawować opiekę nad uczniami. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia i analizy wstępnych i końcowych testów kompetencji dla grupy uczniów objętych zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi i rozwijającymi uzdolnienia. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację usługi, zgodnie z wymogami UE oraz dokumentacją POKL..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 31.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia (zal 2 do SIWZ) oraz dokumentów z treści których musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia wymagane warunki. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia (zal 2 do SIWZ) oraz dokumentów wymienionych w pkt VI.1 ppkt. b i c SIWZ. Wykonawcy zadań muszą spełniać następujące wymogi wspólne dla wszystkich zadań: posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400) tj. wykształcenie wyższe kierunkowe, odpowiednie dla zadania, na które składają ofertę oraz przygotowanie pedagogiczne, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadają wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, posiadają ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodnie z rodzajem prowadzonych zajęć i znaczące osiągnięcia na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych, przedstawią plan i program kształcenia dla określonej części zamówienia dostosowany do potrzeb ucznia zainteresowanego nabyciem umiejętności kluczowych opisanych w standardach kształcenia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia (zal 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny na podstawie dokumentów zawierających informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy (zal 1 do SIWZ) 2. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli ofertę podpisuje osoba nieupoważniona. 3. Dokumenty złożone wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do podpisania oferty. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia (dyplomy, świadectwa potwierdzające kwalifikacje do poszczególnych częśći zamówienia, zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego), niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.-(załącznik nr 4 do SIWZ) 5. Plan i program kształcenia dla określonej części zamówienia dostosowany do potrzeb ucznia zainteresowanego nabyciem umiejętności kluczowych opisanych w standardach kształcenia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zostały określone w paragrafie 11 załącznika nr 5 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.liskow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 1 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 1 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie związane jest z realizacją projektu pn. Szansa na lepszy rozwój w roku szkolnym 2012 /2013 w 4 szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Lisków. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Nr 09.01.02-30-049/12-00..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

                                            Wójt  Gminy Lisków
                                            /-/ Maria Krawiec

 


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Formularz ofertowy
2) Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
3) Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
4) Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
5) Wzór umowy

 

Lista wiadomości