Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o zamówieniu na: Montaż 380 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lisków

Lisków: Montaż 380 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lisków

Numer ogłoszenia: 497022 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisków , ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7634 114, faks 0-62 7634 021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.liskow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż 380 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lisków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest montaż 380 modułowych, przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z doprowadzeniem z odległości do 20 m. Oczyszczalnia ścieków musi składać się z osadnika gnilnego wykonanego z PEHD zgodnie z normą PN-EN 12566-1:2004 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców ( OLM ) do 50 o pojemności 3 m3 bez wymiennych filtrów i konieczności stosowania bioaktywatorów oraz innych środków z florą bakteryjna (wymagany certyfikat CE) oraz pojedynczego drenażu rozsączającego bez studzienki rozdzielczej, ułożonego na modułach zawierających bakterie tlenowe o wymiarach 1200x600x200 mm każdy. Przewiduje się ułożenie 2280 modułów. Osadniki gnilne powinny mieć konstrukcję monolityczną umożliwiającą przykrycie warstwą gruntu o grubości 1,3 m niezależnie od warunków gruntowo - wodnych i posiadające układ dwukomorowy z pełnymi przegrodami oraz objętość czynną nie mniejszą niż projektowana. Elementy oczyszczalni przed ich wbudowaniem muszą być okazane wraz z odpowiednimi certyfikatami inspektorowi nadzoru powołanemu przez Zamawiającego. Drenaż oraz moduły należy okryć geo-włókniną. Pod drenażem należy zastosować podsypkę ze żwiru o granulacji 2-8 mm o grubości warstwy 30 cm oraz szerokością zależną od warunków gruntowych (ok. 2 m). Długość podsypki do 10 metrów. Przewiduje się zapotrzebowanie na łączną ilość 2432 m3 żwiru (+/- 10%) Wymagane parametry oczyszczania wynoszą : stopień oczyszczania musi być zgodny z wymogami zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006. Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984. W przypadkach wymagających zainstalowania dodatkowej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania przedmiotu zamówienia (np. pompy- należy przewidzieć pompy do ścieków podczyszczonych stosowane przy wysokim poziomie wód lub niekorzystnych warunkach terenowych ), wykonawca zobowiązany jest ją zainstalować w pełnym zakresie (przewiduje się ewentualne wystąpienie takiej konieczności w 15% przypadków). Grunt z miejsca instalacji podlegający wywozowi należy przetransportować do wskazanego miejsca na terenie Gminy Lisków. Wykonawca zobowiązuje się do demontażu rozbieralnych elementów ogrodzenia i ich ponownego montażu w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanych robót. Wykonawca po wykonaniu oczyszczalni zobowiązany jest do przeszkolenia użytkowników w zakresie sposobu użytkowania oczyszczalni i przedstawić pisemne potwierdzenie szkolenia. Wykonawca wyposaży każdego użytkownika w pisemną instrukcję użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi ograniczyć się wyłącznie do okresowego usuwania osadu - niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek filtrów doczyszczających w osadnikach gnilnych oraz konieczność stosowania bioaktywatorów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych po co najmniej 50 szt. oczyszczalni w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - o łącznej wartości minimum 400 000 brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania koparko - ładowarką, samochodem dostawczym o ładowności do 3,5 t, samochodu ciężarowego samowyładowczego (wywrotka) o ładowności powyżej 5 t.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane posiadanie w zasobach kadrowych osoby z uprawnieniami do kierowania robotami z zakresu kanalizacji sanitarnej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości połowy oferowanej ceny brutto, oraz posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za straty spowodowane swoją działalnością związaną z przedmiotem działalności na kwotę 1 000 000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy dotyczących terminu wykonania prac będących przedmiotem zamówienia w sytuacji zaistnienia obiektywnych warunków klimatycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które są korzystne dla zamawiającego oraz w przypadkach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu pkt IV.3 2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli ta zmiana wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.liskow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Liskowie, u. Ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja inwestycji współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności objętego PROW na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                               Wójt Gminy Lisków
                                                                /-/ Maria Krawiec


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1) Formularz Ofertowy
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
4) Wykaz wykonanych robót
5) Informacja na temat osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
6) Oświadczenie o uprawnieniach
7) Istotne postanowienia umowy
8) Specyfikacja wykonania i odbioru robót
9) Przedmiar robót

Lista wiadomości