Ogłoszenia o przetargach

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert na: Zakup i dostawę sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania wraz z instalacją

Lisków, dn. 17 czerwca 2013 rok

OR.ZP. 271.2.2013


Z A W I A D O M I E N I EW celu umożliwienia potencjalnym oferentom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych odpowiedzi na pytania na zadanie pod nazwą „Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania wraz z instalacją" na podstawie art. 38, ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 20.06.2013r., godz. 10.00.

W związku z powyższym ulegają zmianie wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy: otwarcie ofert na dzień 20.06.2013 godz. 10.10.

                                                                   Wójt Gminy Lisków
                                                                    /-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości