Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Zarządzenie nr 0050.19.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 23.05.2014 r.

Zarządzenie nr 0050.19.2014

Wójta Gminy Lisków

z dnia 23.05.2014 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Strzałkowie z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Strzałkowie, Strzałków 65, powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

 

Na podstawie 182 § 1 pkt 1 w związku z art. 184 § 1 pkt 1 i § 4 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./  zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa Pana Patryka Łukasza Osiewała w związku
z pisemną rezygnacją z członkostwa w komisji, zgłoszonego do składu Komisji przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke, w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Strzałkowie, Gmina Lisków, powołanej w celu przeprowadzenia głosowania  w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
25 maja 2014 r.

§ 2

 

Powołuje się do składu Obwodowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 1, Panią Annę Marię Domińską zgłoszoną do składu komisji przez Wójta Gminy Lisków spośród wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Lisków.

 

§ 3

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Strzałkowie, uwzględniający zmiany,  
o których mowa w § 1, stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Strzałkowie  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Liskowie i w siedzibie Komisji oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                              Wójt Gminy Lisków

                                                                                              /-/ Maria Krawiec

 

Rozdzielnik:

- Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Kaliszu

- BIP Gminy Lisków

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie

- Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Strzałkowie

- Rejestr zarządzeń

 - a/a

 


 

Załącznik 

do Zarządzenia nr 0050.19.2014

Wójta Gminy Lisków

z dnia 23.05.2014 r.

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  2 w Strzałkowie z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Strzałkowie, Strzałków 65.

Skład Komisji:  

1. Zdzisław Jan Heresztyn, zam. Małgów Kolonia

2. Bożena Anna Kędzia, zam. Ciepielew Pierwszy   

3. Krzysztof Alojzy Jaszkiewicz, zam. Annopol

4. Henryk Marian Rygas, zam. Małgów

5. Beata Stefaniak, zam. Małgów

6. Anna Maria Domińska, zam. Lisków

7. Joanna Bogusława Kaźmierczak, zam. Lisków

 

Zarządzenie nr 0050.17.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 20.05.2014 r.

Zarządzenie nr 0050.17.2014

Wójta Gminy Lisków

z dnia 20.05.2014 r.

 

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Strzałkowie z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Strzałkowie, Strzałków 65, powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 ze zm./ zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa Pana Michała Kantorskiego w związku
z pisemną rezygnacją z członkostwa w komisji, zgłoszonego do składu Komisji przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch, w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Strzałkowie, Gmina Lisków, powołanej w celu przeprowadzenia głosowania  w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

§ 2

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Strzałkowie, uwzględniający zmiany,  
o których mowa w § 1, stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Strzałkowie  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Liskowie i w siedzibie Komisji oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

           

 

                                                            Wójt Gminy Lisków

                                                                                              /-/ Maria Krawiec

 

Rozdzielnik:

- Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Kaliszu

- BIP Gminy Lisków

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie

- Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Strzałkowie

- Rejestr zarządzeń

 - a/a

 

 


 

 

Załącznik 

do Zarządzenia nr 0050.17.2014

Wójta Gminy Lisków

z dnia 20.05.2014 r.

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  2 w Strzałkowie z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Strzałkowie, Strzałków 65.

Skład Komisji:  

1. Zdzisław Jan Heresztyn, zam. Małgów Kolonia

2. Bożena Anna Kędzia, zam. Ciepielew Pierwszy   

3. Krzysztof Alojzy Jaszkiewicz, zam. Annopol

4. Henryk Marian Rygas, zam. Małgów

5. Beata Stefaniak, zam. Małgów

6. Patryk Łukasz Osiewała, zam. Lisków

7. Joanna Bogusława Kaźmierczak, zam. Lisków

 

Obwieszczenie Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 12 maja 2014 r. znak: DKL-064-62/14.

Obwieszczenie Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 12 maja 2014 r. znak: DKL-064-62/14.

Ustawowe terminy czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu:

Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Ustawowe terminy czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu:

od dnia 4 maja 2014 r. do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek) — składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek) — zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą

do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek) — składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania
oraz zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 15 maja 2014 r. (czwartek) — składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 20 maja 2014 r. (wtorek) — składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do dnia 22 maja 2014 r.  (czwartek) — zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą oraz zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 23 maja 2014 r. (piątek) o godz. 24:00 — zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 25 maja 2014 r. (niedziela) w godzinach  7:00-21:00głosowanie

 

* W powyższej informacji, jak i w pozostałej części serwisu informacyjnego, wskazano rzeczywiste terminy upływu poszczególnych czynności wyborczych, tj. z uwzględnieniem art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego, który stanowi, że jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Głosowanie osób niepełnosprawnych lub tych, które ukończyły 75 lat

Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Głosowanie osób niepełnosprawnych lub tych, które ukończyły 75 lat

Osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
i osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mają prawo do głosowania przez pełnomocnika (patrz: głosowanie przez pełnomocnika), jeśli złożą taki wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta) najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 15 maja 2014 r. Głosowanie przez pełnomocnika wyklucza głosowanie korespondencyjne.

Osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,mają prawo do głosowania korespondencyjnego (patrz: głosowanie korespondencyjne), jeśli zgłoszą taki zamiar do 21. dnia przed dniem wyborów, tj. do 5 maja 2014 r. (poniedziałek) do wójta (burmistrza, prezydenta).
Głosowanie korespondencyjne wyklucza głosowanie przez pełnomocnika.
Głosowanie korespondencyjne nie dotyczy wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

Wyborcy niepełnosprawni mają prawo do:

1) Uzyskania informacji w gminie w której stale zamieszkują o:
- właściwym dla siebie okręgu i obwodzie głosowania (lokalu wyborczym),
- lokalach wyborczych przystosowanych do ich potrzeb,
- warunkach dopisania do spisu wyborców (patrz: dopisanie do spisu wyborców) w obwodzie przystosowanym do ich potrzeb,
- terminie wyborów i godzinach głosowania,
- komitetach, kandydatach i listach kandydatów biorących udział w głosowaniu,
- formach głosowania.

Informacje te przekazywane są wyborcom niepełnosprawnym telefonicznie, drukiem lub w formie elektronicznej na wniosek zawierający nazwisko, imię (imiona) oraz adres zamieszkania.
Muszą być także one podane do publicznej wiadomości Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w sposób zwyczajowe przyjęte w gminie. 

2) korzystania z pomocy w lokalu wyborczym. Komisja jest zobowiązana na prośbę wyborcy podać informację o komitetach, kandydatach i listach kandydatów biorących udział w głosowaniu. Mają też prawo do pomocy technicznej w głosowaniu. Pomocy tej mogą udzielić dowolne osoby (także niepełnoletnie) nie będące członkami komisji lub mężami zaufania. Osoba pomagająca może przebywać w pomieszczeniu za kotarą;

3) głosowania w lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, po dopisaniu się na wniosek do spisu wyborców (patrz: dopisanie do spisu wyborców).

Szczegółowe informacje odnośnie spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania, dopisania do spisu na wniosek oraz aktów pełnomocnictwa, a także głosowaniu przez osoby niepełnosprawne można uzyskać w Urzędzie Gminy w Liskowie, Ewidencja Ludności, nr tel. 062 76 34 806.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r.

Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinien zawierać:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- numer PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim
nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość).

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania, gdyż w przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania jeżeli złoży w tej sprawie wniosek konsulowi, który sporządził spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r.

 

Szczegółowe informacje odnośnie spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania, dopisania do spisu na wniosek oraz aktów pełnomocnictwa, a także głosowaniu przez osoby niepełnosprawne można uzyskać w Urzędzie Gminy w Liskowie, Ewidencja Ludności, nr tel. 062 76 34 806.

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania

 

Wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim, na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania lub może dopisać się do spisu wyborców.

Szczegółowe informacje odnośnie spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania, dopisania do spisu na wniosek oraz aktów pełnomocnictwa, a także głosowaniu przez osoby niepełnosprawne można uzyskać w Urzędzie Gminy w Liskowie, Ewidencja Ludności, nr tel. 062 76 34 806.

Głosowanie korespondencyjne w kraju dla osób niepełnosprawnych

Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Głosowanie korespondencyjne w kraju dla osób niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w:
- zakładach opieki zdrowotnej,
- domach pomocy społecznej,
- zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych
- domach studenckich i ich zespołach jeśli na ich terenie zostały utworzone obwody głosowania, a także wyborcy głosujący przez pełnomocnika.

Zamiar głosowania należy zgłosić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) gminy najpóźniej do 21 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 maja 2014 r. (poniedziałek).
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie musi zawierać:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim  numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie,
- oznaczeniu wyborów,
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
- żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille'a, o ile wyborca ich sobie zażyczy,
- adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W przypadku braku wymaganych danych w zgłoszeniu wójt (burmistrz, prezydent) lub osoba przez niego wskazana wzywa wyborcę do uzupełnienia wniosku w ciągu 3 dni. Zgłoszenia nie uzupełnione w wyznaczonym terminie nie są dalej rozpatrywane, o czym wyborca zostanie powiadomiony.

Po rozpatrzeniu zgłoszenia wyborca zostaje dopisany do spisu wyborców obwodu głosowania wyznaczonego do głosowania korespondencyjnego na terenie gminy.

Pakiet wyborczy, który wyśle wójt (burmistrz, prezydent) wyborca powinien otrzymać nie później niż 7. dni przed dniem głosowania, do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru. Jeśli wyborca nie będzie mógł własnoręcznie pokwitować odbioru, czynność tę może wykonać doręczający, wskazując przyczynę braku podpisu wyborcy. W przypadku nieobecności wyborcy, doręczający zostawi mu informację o dacie powtórnej próby doręczenia (nie później niż 3 dni od daty pierwszej próby).

Pakiet wyborczy zawiera: zaadresowaną kopertę zwrotną, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także nakładkę w alfabecie Braille'a, jeśli wyborca jej zażądał. Wyborca, po wypełnieniu karty do głosowania, wkłada ją do koperty na kartę do głosowania i zakleja kopertę. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania wraz z podpisanym oświadczeniem umieszcza w kopercie zwrotnej i przekazuje, za pokwitowaniem, pracownikowi Poczty Polskiej, który zgłosi się po jej odbiór najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów. Przesyłka ta jest zwolniona z opłat pocztowych. Koperty zwrotne przekazywane są do właściwej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

Wyborca niepełnosprawny może osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do wyznaczonej mu do głosowania korespondencyjnego obwodowej komisji wyborczej.

W przypadku, gdy pakiet wyborczy nie został odebrany z powodu podania przez wyborcę błędnego adresu, a wyborca podtrzymuje chęć głosowania korespondencyjnego istnieje, na wyraźne żądanie wyborcy, możliwość doręczenia pakietu na inny adres ale wyłącznie na terenie tej samej gminy.

W przypadku złożenia przez wyborcę oświadczenia o rezygnacji z głosowania korespondencyjnego, możliwe jest wydanie temu wyborcy zaświadczenia o prawie do głosowania lub dopuszczenie do głosowania osobistego w lokalu wyborczym, jeżeli zwrócił on, osobiście, przez pocztę lub w inny sposób, pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym. W takiej sytuacji wyborca będzie głosował w obwodzie, w którym został dopisany do spisu wyborców w związku ze zgłoszeniem zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Szczegółowe informacje odnośnie spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania, dopisania do spisu na wniosek oraz aktów pełnomocnictwa, a także głosowaniu przez osoby niepełnosprawne można uzyskać w Urzędzie Gminy w Liskowie, Ewidencja Ludności, nr tel. 062 76 34 806.

INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Liskowie z siedzibą z siedzibą: Dom Pomocy Społecznej ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, z dnia 7 maja 2014 r.

 

INFORMACJA

 

Obwodowej  Komisji Wyborczej  nr 5

w Liskowie z siedzibą z siedzibą: Dom Pomocy Społecznej ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, 

z dnia 7 maja 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej  nr 5 w Liskowie powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień  25 maja 2014 r.

 

1.      Maria Sobczyk, zam. Lisków -  Przewodnicząca Komisji

2.      Maria Jolanta Chrzanowska, zam. Lisków - Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

 

Członkowie:

 

3.      Patryk Zbigniew Skonieczny, zam. Borki

4.      Emilia Karolina Czarnek, zam. Ciepielew Pierwszy

5.      Maria Staszewska, zam. Lisków

6.      Sara Weronika Staszewska, zam. Lisków

 

 

            Przewodnicząca

  /pieczęć Komisji/                       Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5

 

               w  Liskowie

 

 /-/ Maria Sobczyk

/imię i nazwisko/

INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Ciepielewie z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Ciepielewie, Ciepielew Pierwszy 10, z dnia 7 maja 2014 r.

INFORMACJA

 

Obwodowej  Komisji Wyborczej  nr 4

w Ciepielewie z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Ciepielewie,

Ciepielew Pierwszy 10, z dnia 7 maja 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej  nr 4 w Ciepielewie powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień  25 maja 2014 r.

 

1.     Honorata Maria Michałkiewicz, zam. Ciepielew Pierwszy -  Przewodnicząca Komisji

2.     Iwona Karolina Jankowska, zam. Lisków - Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

 

Członkowie:

 

3.      Agnieszka Łakomicka, zam. Strzałków

4.      Alfreda Marianna Jaruszewska, zam. Strzałków

5.      Brygida Angelika Olszewska, zam. Budy Liskowskie

6.      Agata Stefaniak, zam. Małgów

7.     Izabela Magdalena Cieślak, zam. Lisków

 

 

            Przewodnicząca

   /pieczęć Komisji/                       Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4

 

               w  Ciepielewie

 

/-/ Honorata Michałkiewicz

/imię i nazwisko/

INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Liskowie z siedzibą: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 27, 62-850 Lisków, z dnia 7 maja 2014 r.

 

INFORMACJA

 

Obwodowej  Komisji Wyborczej  nr 3

w Liskowie z siedzibą: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego,
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 27, 62-850 Lisków,

z dnia 7 maja 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej  nr 3 w Liskowie powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień  25 maja 2014 r.

 

1.      Bożena Maria Pingot, zam. Lisków -  Przewodnicząca Komisji

2.      Elżbieta Dynkowska, zam. Budy Liskowskie - Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

 

Członkowie:

 

3.      Agnieszka Maria Czarnek, zam. Ciepielew Pierwszy

4.      Dorota Górska, zam. Lisków

5.      Marlena Kantorska, zam. Lisków

6.      Stanisław Ryszard Majak, zam. Lisków

7.     Marzenna Urszula Trzeciak, zam. Lisków

8.     Patrycja Anna Wesołek, zam. Lisków

 

 

            Przewodnicząca

  /pieczęć Komisji/                       Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3

 

               w  Liskowie

 

/-/ Bożena Pingot

/imię i nazwisko/

INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Strzałkowie z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Strzałkowie, Strzałków 65, z dnia 7 maja 2014 r.

 

INFORMACJA

 

Obwodowej  Komisji Wyborczej  nr 2

w Strzałkowie z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Strzałkowie, Strzałków 65,

z dnia 7 maja 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej  nr 2 w Strzałkowie powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień  25 maja 2014 r.

 

1. Henryk Marian Rygas, zam. Małgów -  Przewodniczący Komisji

2. Zdzisław Jan Heresztyn, zam. Małgów Kolonia -  Zastępca Przewodniczącego Komisji

 

 

Członkowie:

 

3.  Bożena Anna Kędzia, zam. Ciepielew Pierwszy

4.  Krzysztof Alojzy Jaszkiewicz, zam. Annopol

5.  Michał Kantorski, zam. Zakrzyn

6.  Beata Stefaniak, zam. Małgów

7. Patryk Łukasz Osiewała, zam. Lisków

8. Joanna Bogusława Kaźmierczak, zam. Lisków

 

 

            Przewodniczący

   /pieczęć Komisji/                       Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2

 

               w  Strzałkowie

 

 /-/ Henryk Rygas

/imię i nazwisko/

INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zakrzynie z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Zakrzynie, Zakrzyn - Baranek 1, z dnia 7 maja 2014 r.

INFORMACJA

 

Obwodowej  Komisji Wyborczej  nr 1

w Zakrzynie z siedzibą: Szkoła Podstawowa w  Zakrzynie,

Zakrzyn - Baranek 1, z dnia 7 maja 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej  nr 4 w Ciepielewie powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień  25 maja 2014 r.

 

1.      Anita Jadwiga Kleśta, zam. Lisków -  Przewodnicząca Komisji

2.      Janina Ferenc, zam. Koźlątków -  Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

 

Członkowie:

 

3.      Tomasz Przemysław Haraźny, zam. Żychów

4.      Jan Szmyt, zam. Koźlątków Kolonia

5.      Wioletta Teresa Kantorska, zam. Zakrzyn

6.      Agnieszka Katarzyna Pyszel, zam. Wygoda

7.     Katarzyna Monika Skwarek, zam. Lisków

8.     Małgorzata Iwona Wesołowska, zam. Koźlątków

 

 

    Przewodnicząca

        /pieczęć Komisji/                       Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1

 

    w  Zakrzynie

 

  /-/ Anita Kleśta

/imię i nazwisko/

Informacja Wójta Gminy Lisków o prawie do uzyskania informacji wyborcy niepełnosprawnego

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. Wójt Gminy Lisków informuje:

wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;

4) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ;

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6) warunkach oraz formach głosowania.

Powyższe informacje są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez

wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

 

Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale, dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wnioski o dopisanie do spisu, wyborcy niepełnosprawni, w wybranym przez nich obwodzie, mogą składać do dnia 12.05.2014 r. w Urzędzie Gminy w Liskowie, Ewidencja Ludności, nr tel. 062 76 34 806.

Sprawy dotyczące spisów wyborców zostały uregulowane w ustawie z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie spisów wyborców (Dz. U z 2011r. Nr 158, poz. 942).

Wszelkie informacje odnośnie spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania,

dopisania do spisu na wniosek oraz aktów pełnomocnictwa, a także głosowaniu przez

osoby niepełnosprawne można uzyskać w Urzędzie Gminy w Liskowie, Ewidencja Ludności, nr tel. 062 76 34 806 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lisków.

 

                                                                                              Wójt Gminy Lisków

                                                                                              /-/ Maria Krawiec

Zarządzenie Nr 0050.15.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 5 maja 2014r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na obszarze Gminy Lisków wyborów do Parlamentu Europe

Informacja Wójta Gminy Lisków w sprawie sporządzenia spisu wyborców Gminy Lisków w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Informacja Wójta Gminy Lisków w sprawie sporządzenia spisu wyborców Gminy Lisków w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków z dnia 23.04.2014r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komi

Uchwała nr XXXIV/239/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 27.03.2014r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Lisków w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych

Uchwała nr XXXIV/239/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 27.03.2014r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Lisków w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Informacja Wójta Gminy Lisków o wykazie wyznaczonych miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Informacja Wójta Gminy Lisków o wykazie wyznaczonych miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i  plakatów wszystkich komitetów wyborczych

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.

Obwieszczenie PKW z dnia 24.02.2014r. o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Obwieszczenie PKW z dnia 24.02.2014r. o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych