Zapytania ofertowe oraz wybór najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.02.2024 r.

"Udzielenie i obsługa pożyczki na wyprzedzające finansowanie  inwestycji pn. "Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków""

Zapytanie 

Załączniki

Opinia RIO

Uchwała Nr  LVII.440.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Udzielenie i obsługa pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków""

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.02.2024 r.

„Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lisków na lata 2024-2028 z perspektywą do 2030, prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii programu”

Zapytanie

Załącznik nr 1 do zapytania

Załącznik nr 2 do zapytania

Załącznik nr 3 do zapytania 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.12.2023 r.

Przedmiotem zamówienia jest" Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Lisków i jednostek organizacyjnych Gminy Lisków"

Zapytanie

Protokół

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.08.2023 r.

"Zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego w ramach programu Cyfrowa Gmina dla Gminy Lisków"

Zapytanie
protokół

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.07.2023 r.

 

Dostawa i montaż systemu do retencjonowania

i wykorzystania wód opadowych w Wiejskim Domu Kultury w Małgowie.


Zapytanie.doc
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.06.2023 r.

: na „Dostawę sprzętu informatycznego w ramach programu Cyfrowa Gmina dla Gminy Lisków".

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164317

 Pytania i odpowiedzi z dnia 30.06.2023 r. nr 1

 Pytania i odpowiedzi z dnia 30.06.2023 r. nr 2

 Protokół z przeprowadzonego zapytania cyfrowa gmina

 rozstrzygniecie_ogloszenia_164317

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.05.2023 r. na "Dostawa 4 namiotów plenerowych"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.04.2023 r.

: na „Dostawę sprzętu informatycznego w ramach programu Cyfrowa Gmina dla Gminy Lisków".

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/156316


załączniki:

ogloszenie_156316.pdf

zapytanie ofertowe
cyfrowa_gmina.zip

Pytania i odpowiedzi z dnia 28.04.2023 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 05.05.2023 r.

Unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.05.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.12.2019 r.

na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 

Załączniki:

zapytanie ofertowe
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

Protokół z przeprowadzonego ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości powyżej 20.000 euro netto do 30.000 euro nettoZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 4. 12. 2019 r.

Dotyczy złożenia oferty na udzielenie i obsługę  kredytu długoterminowego w kwocie 400,000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Załączniki:

 

Protokół z przeprowadzonego ZAPYTANIA OFERTOWEGO w ramach zadania ,,Za stołem swobodnie piknikuje sołectwo wygodnie"

Prookół z przeprowadzonego ZAPYTANIA OFERTOWEGO w ramach zadania ,,W sołectwie Kożlątków gotować każdy może"

ZAPYTANIE OFERTOWE- ZAKUP WYPOSAŻENIA W RAMACH ZADANIA ZADANIA ,, ZA STOŁEM SWOBODNIE PIKNIKUJE SOŁECTWO WYGODNIE"

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP WYPOSAŻENIA W RAMACH ZADANIA ,, W SOŁECTWIE KOŹLĄTKÓW GOTOWOŚĆ KAŻDY MOŻE"

ZAPYTANIE OFERTOWE - Plac pod Lipą miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców sołectwa Koźlątków
załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAKUP I NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW  

Wykaz cen jednostkowych poszczególnych elementów zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY
Protokół z przeprowadzonego zapytania 

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 24.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAKUP I NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW
wykaz cen jednostkowych-tereny zielone
formularz oferty-tereny zielone
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Dotyczy: ZAKUP I NASADZENIA DRZEWAMI I KRZEWAMI w ramach przedsięwzięcia pn. "Tereny zielone dla ochrony zdrowia i środowiska - zaku i nasadzenia drzewami i krzewami na terenie Gminy Lisków"


Protokół z zapytania ofertowego na Dostarczenie Internetu dla 30 gospodarstw domowych i 8 jednostek podległych Gminie.
ZAPYTANIE OFERTOWE na Dostarczenie Internetu dla 30 gospodarstw domowych i 8 jednostek podległych Gminie. 
FORMULARZ OFERY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 

Korekta protokołu z przeprowadzonego ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Protokół z zapytania ofertowego na UBEZPIECZENIE w ramach projektu "Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków"
ZAPYTANIE OFERTOWE NA UBEZPIECZENIE w ramach projektu "Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków" 
 
FORMULARZ OFERTY


Protokół z zapytania ofertowego na UBEZPIECZENIE w ramach projektu "Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków" 
ZAPYTANIE OFERTOWE na ubezpieczenie w ramach projektu "Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków"
FORMULARZ OFERTY

 

ZAWIADOMIENIE o wyborze majkorzystniejszej oferty na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu pt. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" 

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,  realizacja projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. 

formularz oferty 

Odpiewiedź na pytania do zapytania ofertowego nr ROS.ZO.271.3.2019

Odpiewiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr ROS.ZO.271.3.2019 

 

Zapytanie ofertowe - na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” 

Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania w cenie na „Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Lisków w 2019 roku"

Zapytanie Ofertowe na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Lisków i jednostek organizacyjnych Gminy Lisków.
Formularz oferty na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Lisków i jednostek organizacyjnych Gminy Lisków.   

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia: Zakup wyposażenia gastronomicznego w postaci pieca konwekcyjno-parowego, 5-półkowego w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia: Zakup wyposażenia gastronomicznego w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"

Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 19.11.2018 r. dotyczącego: Zakupu wyposażenia gastronomicznego w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" - ROI.ZO.271.5.2018.KK

Zapytanie ofertowe - Zakup wyposażenia gastronomicznego w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" - ROI.ZO.271.5.2018.KK  

Zapytanie ofertowe - Zakup wyposażenia gastronomicznego w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" - ROI.ZO.271.4.2018.KK

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia: Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lisków

Zapytanie ofertowe - Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lisków

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia: ZAKUP SADZONEK DRZEW MIODODAJNYCH 

Zapytanie ofertowe - ZAKUP SADZONEK DRZEW MIODODAJNYCH

Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia: Rewitalizacja miejsca spotkań kół gospodyń wiejskich zterenu Gminy Lisków, w celu zwiększenia aktywności mieszkańców 

Zapytanie ofertowe na Rewitalizację miejsca spotkań kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Lisków, w celu zwiększenia aktywności mieszkańców .

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3  

 

Protokół z oceny ofert w ramach rozeznania w cenie do składania ofert na „Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Lisków w

2018 roku"

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania w cenie na „Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Lisków w 2018 roku" 

Zapytanie ofertowe na: Zakup wyposażenia gastronomicznego służących do przygotowywania potraw w postaci: kuchni gazowej 4-palnikowej, frytkownicy elektrycznej oraz dwóch taboretów gazowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe na Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzyn”

Zapytania ofertowe do projektu: Zakup strojów dla Kapeli i Zespołu Ludowego „Liskowianie" do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategi rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach pomocy działań Osi 3 ale przyczynią się do osiągnięcia celów tej osi.

Zapytania ofertowe do projektu: „Wielkopolski Festiwal Zup" do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategi rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach pomocy działań Osi 3 ale przyczynią się do osiągnięcia celów tej osi.

Zapytanie ofertowe na: MATERIAŁY BIUROWE w ramach projektu "Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków"

Zapytanie ofertowe na: ubezpieczenie sprzętu w ramach projektu "Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: "Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowanie wraz z instalacją"

Zapytanie ofertowe na: Kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu

Zapytanie ofertowe na: MATERIAŁY BIUROWE w ramach projektu "Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków"

Zapytanie ofertowe na: dostarczenie naczyń jednorazowego użytku na spotkania z mieszkańcami

Zapytanie ofertowe na: dostarczenie artykułów spożywczych na spotkania z mieszkańcami

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.: „Opracowanie strony internetowej projektu w ramach „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków" z hostingiem

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.: „Materiały Promocyjne w ramach projektu „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków"

Zapytanie ofertowe na: opracowanie strony internetowej w ramach projektu „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków" z hostingiem

Zapytanie ofertowe na: MATERIAŁY PROMOCYJNE  w ramach projektu  „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków”