Jesteś tutaj:   

RODO

W związku z realizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem, Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Wsparcia dla Dzieci 
i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku reprezentowany przez Dyrektora 
z siedzibą w Lądku, ul. Niska 2, 62-406 Lądek, tel. 63 276 39 48 adres e-mail: oik.ladek@interia.pl

II. Inspektor Ochrony Danych

W Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@oikladek.pl lub pisemnie na adres Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku, tj.: ul. Niska 2, 62-406 Lądek.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

III.  Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

1) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, lub ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody – w związku z realizacją zadań z obszaru polityki społecznej powiatu określonych w szczególności w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i c Rozporządzenia;

2) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;

3) w celu określonym w treści zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w przypadku wyrażonej przez osobę zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz Rozporządzeniem, a także m.in. z zasadami wynikającymi 
z kodeksu postępowania administracyjnego oraz archiwizacji.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VII. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku 
w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w związku z określonymi przepisami prawa, a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny, przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

VIII. Obowiązek podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana(-y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania postanowień umowy lub zrealizowania określonych zadań.

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.