Kalendarium

Plany pracy na 2021r.

Plany pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2021r.  (pobierz) 

Plany pracy na 2020r.

Plany pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2020r. (pobierz) 

Plan pracy Rady Gminy Rozdrażew na 2006r.

Plany pracy Komisji Rady Gminy Rozdrażew na 2006r.

 
 
 
 
 

Plan pracy Rady Gminy Rozdrażew na 2005r.

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
                                                                                   Gminy Rozdrażew Nr XVI/90/2005
                                                                                   z dnia 28 lutego 2005 r.
 
 
PLAN PRACY RADY GMINY
                                                             ROZDRAŻEW na 2005 r.
 
 
Termin                           
                       
                                      Tematy posiedzeń
 
Luty
 
1. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
    problemów alkoholowych za 2004 r.
2. Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
    szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
4. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew.
5. Zatwierdzenie planów pracy komisji i Rady Gminy na 2005 r.
 
Kwiecień
 
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.
2. Uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
    socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
3. Przyjęcie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Określenie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
    specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego
    lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
5. Ustalenie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej
    w ramach zadań własnych gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie.
 
 
Wrzesień            
 
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.
2. Przyjęcie planu rozwoju lokalnego.
3. Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
    zasobem gminy Rozdrażew.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
    w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rozdrażew.
 
 
Listopad
 
1. Podjęcie uchwał w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na
    2006 r.
 
 
 
Grudzień
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania
    problemów alkoholowych na terenie gminy na 2006 r.
2. Uchwalenie budżetu gminy na 2006 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
     zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez gminę
     Rozdrażew na 2006 r.
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Mariusz Dymarski
 
        
 

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na 2005 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady
            Gminy Rozdrażew Nr XVI/90/2005
 z dnia 28 lutego 2005 r.
 
PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU
                                           GOSPODARCZEGO I BUDŻETU na 2005 r.
 
 
Termin
   
                     Tematy posiedzeń
 
Luty
 
1. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
    problemów alkoholowych za 2004 r.
2. Projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 
    przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew.
3. Propozycje zmian w budżecie gminy na 2005 r.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności stałych komisji.
5. Ustalenie planów pracy Rady Gminy i komisji na 2005 r.
 
 
Kwiecień
 
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r.
2. Projekt regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
    dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
3. Projekt Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności 
    za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
    szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
    jak również trybu ich pobierania.
5. Propozycje zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej
    w ramach zadań własnych gminy.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie.
 
 
Wrzesień
 
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.
2. Projekt planu rozwoju lokalnego.
3. Projekt wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
    gminy Rozdrażew.
4. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
    w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rozdrażew.
 
 
Listopad
 
1. Propozycje wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2006r.
2. Gospodarka łowiecka na terenie gminy.
 
 
Grudzień
 
 
1. Projekt uchwały w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania
    problemów alkoholowych na terenie gminy na 2006 r.
2. Projekt budżetu gminy na 2006 r. wraz z informacją o stanie mienia
    komunalnego.
3. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
    zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez gminę
    Rozdrażew na 2006 r.
 
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy        
mgr Mariusz Dymarski
 

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2005r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Rozdrażew Nr XVI/90/2005
z dnia 28 lutego 2005 r.
 
PLAN PRACY KOMISJI
 SPRAW SPOŁECZNYCH
                                                                  na 2005 r.
 
 
Termin
   
                     Tematy posiedzeń
 
Luty
 
1. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
    problemów alkoholowych za 2004 r.
2. Projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 
    przedszkolach prowadzonych przez gminę Rozdrażew.
3. Propozycje zmian w budżecie gminy na 2005 r.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.
5. Ustalenie planów pracy Rady Gminy i komisji na 2005 r.
 
Kwiecień
 
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r.
2. Projekt regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
    dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
3. Projekt Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności 
    za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
    szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
    jak również trybu ich pobierania.
5. Propozycje zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej
    w ramach zadań własnych gminy.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie.
 
 
Czerwiec
 
1. Sprawozdanie z działalności świetlic terapeutycznych.
2. Zapoznanie z bazą oświatową na terenie gminy.
 
Wrzesień
 
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.
2. Projekt planu rozwoju lokalnego.
3. Projekt wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
    gminy Rozdrażew.
4. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
    w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rozdrażew.
 
 
Listopad
 
1. Propozycje wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 r.
2. Koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie.
 
Grudzień
 
 
1. Projekt uchwały w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania
    problemów  alkoholowych na terenie gminy na 2006 r.
2. Projekt budżetu gminy na 2006 r. wraz z informacją o stanie mienia
    komunalnego.
3. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
    zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez gminę
    Rozdrażew na 2006 r.
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Mariusz Dymarski  

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005r.

   Załączniki nr 4 do Uchwały Rady
   Gminy Rozdrażew Nr XVI/90/2005     
   z dnia 28 lutego 2005 r.
 
 
 
 
                  PLAN PRACY
                  K0MISJI REWIZYJNEJ na 2005 r.
 
 
 
 
  Termin       
                                                       
 
              Tematy  
              posiedzeń                                                                   
 
  Luty
 
1. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.
2. Ustalenie planu pracy komisji na 2005 r.
 
 
 
  Marzec
 
1. Funkcjonowanie Przedszkola w Nowej Wsi.
 
 
  Kwiecień 
 
                
 
1. Realizacja budżetu gminy za 2004r. - opinia o wykonaniu
   budżetu gminy i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi
   Gminy.
 
 
 Czerwiec
 
1. Realizacja ostatniego etapu budowy gimnazjum w Rozdrażewie.
 
 
 
  Wrzesień
 
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
    2005 r.
2. Kontrola działalności wybranych Samorządów Mieszkańców
     Sołectw.
 
 
  Październik
 
 
1. Wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie
    gminy.
 
 
                                                                           Przewodniczący
                                                                           Rady Gminy
                                                                           mgr Mariusz Dymarski
 
 

Plan pracy Rady Gminy Rozdrażew na 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
                                                                       Gminy Rozdrażew Nr X/61/2004
                                                                       z dnia 23 lutego 2004r.
 
                                                  PLAN PRACY RADY GMINY
                                                  ROZDRAŻEW na 2004 r.
 
 
 Termin     
                       
                                      Tematy posiedzeń
 Luty
 
1. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i 
    rozwiązywania problemów alkoholowych za 2003 r.
2. Uchwalenie programu rozwiązywania problemów alkoholowych
    na obszarze gminy Rozdrażew w 2004r.
3. Uchwalenie budżetu gminy Rozdrażew na 2004 r.
4. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy
    Rozdrażew.
5. Zatwierdzenie planów pracy komisji i Rady Gminy na 2004 r.
 
Kwiecień
 
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
    2003r.
2. Ustalenie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg
   gminnych.
 
Czerwiec
 
 1. Uchwalenie programu ochrony środowiska dla gminy
     Rozdrażew.          
 2. Bezrobocie - stan, propozycje zmierzające do jego obniżenia.
 
Wrzesień            
 
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za
    I półrocze 2004 r.
 
Listopad
 
1. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na
   2005 r.
 
 
 Grudzień
 
1. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
    na terenie gminy w 2005 r.
2. Uchwalenie budżetu gminy na 2005 r.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
 mgr Mariusz Dymarski
 
 

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na 2004r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
            Gminy Rozdrażew Nr X/61/2004
z dnia 23 lutego 2004 r.
 
 
 
 
                                           PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU
                                           GOSPODARCZEGO I BUDŻETU na 2004 r.
 
 
Termin
   
                     Tematy posiedzeń
 
Luty
 
1. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i
    rozwiązywania problemów alkoholowych za 2003 r.
2. Projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
     na obszarze gminy Rozdrażew w 2004 r.
3. Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2004r. wraz z informacją o stanie
    mienia komunalnego.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.
5. Ustalenie planów pracy Rady Gminy i komisji na 2004 r.
 
 
 
Kwiecień
 
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r.
2. Propozycje stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.
 
 
 
Czerwiec
 
1. Projekt programu ochrony środowiska dla gminy Rozdrażew.
 
 
 
Wrzesień
 
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.
2. Informacja o stanie utrzymania dróg gminnych.
 
 
Listopad
 
1. Propozycje podatków i opłat lokalnych na 2005r.
2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od 
    nieruchomości osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
 
 
Grudzień
 
 
1. Projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
    w 2005r.
2. Budżet gminy na 2005r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 
 
                                                                                   
 
                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                            mgr Mariusz Dymarski
 
 

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2004r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Rozdrażew Nr X/61/2004
z dnia 23 lutego 2004 r.
 
 
 
 
 
PLAN PRACY KOMISJI
SPRAW SPOŁECZNYCH
                                                                      na 2004 r.
 
 
Termin
   
                     Tematy posiedzeń
 
Luty
 
1. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i
    rozwiązywania problemów alkoholowych za 2003r.
2. Projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
     na obszarze gminy Rozdrażew w 2004r.
3. Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2004r. wraz z informacją o stanie
    mienia komunalnego.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.
5. Ustalenie planów pracy Rady Gminy i komisji na 2004 r.
 
 
Kwiecień
 
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r.
2. Propozycje stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.
 
 
 
Czerwiec
 
1. Projekt programu ochrony środowiska dla gminy Rozdrażew.
2. Analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy.
 
 
Wrzesień
 
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.
 
 
 
Listopad
 
1. Propozycje podatków i opłat lokalnych na 2005r.
2. Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych na terenie gminy.
 
 
Grudzień
 
 
1. Projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
    w 2005r.
2. Budżet gminy na 2005r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 
 
 
                                                                                   
Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                    mgr Mariusz Dymarski
 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004r.

   Załączniki nr 4 do Uchwały Rady
   Gminy Rozdrażew Nr X/61/2004     
   z dnia 23 lutego 2004r.
 
 
 
 
                PLAN PRACY
     K0MISJI REWIZYJNEJ na 2004 r.
 
 
 
 
 
  Termin    
                                           
 
                           Tematy 
                           posiedzeń
                                                                                       
 
  Styczeń
 
1. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.
2. Ustalenie planu pracy komisji na 2004r.
 
 
 
  Marzec
 
1. Kontrola działalności wybranych Samorządów Mieszkańców
    Sołectw.
 
 
  Kwiecień 
 
                
 
1. Realizacja budżetu gminy za 2003r. - opinia o wykonaniu budżetu
    gminy i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 
 
 Czerwiec
 
1. Funkcjonowanie Przedszkola w Nowej Wsi.
 
 
 
  Wrzesień
 
 
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
    2004 r.
 
 
 
  Październik
 
 
1. Ocena realizacji budowy kolejnego etapu kolektora sanitarnego
    w Rozdrażewie.
 
 
 
 
                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                mgr Mariusz Dymarski