Komisje Rady

Komisje Rady Gminy

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
 
 1. Bała Dawid  - przewodniczący
 2. Juskowiak Robert - zastępca przewodniczącego
 3. Juskowiak Jerzy
 4  Jarocki Mirosław
 5. Maciejewski Jan
 6. Pawlak Paweł
 7. Rzekiecki Roman
                    
zajmuje się sprawami:
- określania kierunków polityki gospodarczej gminy,
- analizą budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania,
- opiniowania inwestycji  w zakresie infrastruktury komunalnej,
- gospodarki przestrzennej, obrotu nieruchomościami i budownictwa,
- gospodarki wodno-ściekowej,
- infrastruktury drogowej, oświetleniowej i pozostałej infrastruktury komunalnej,
- kreowania polityki proekologicznej i współdziałania z instytucjami działającymi na rzecz
  ochrony środowiska,
- promowania gminy w środowiskach gospodarczych,
- nawiązywania i rozwijania współpracy z innymi gminami w sferze gospodarczej.

  

Komisja  Spraw Społecznych
 

 1. Jakubek Artur - przewodniczący
 2. Wojciechowska Joanna  - zastępca przeowdniczącego 
 3. Guźniczak Joanna

 4. Jankowski Wiesław
 5. Janicki Stanisław

 6. Marcisz Zofia
 7. Przepiórkowski  Roman
 8. Ptak Agnieszka

 
 zajmuje się sprawami:
- określania kierunków polityki społecznej gminy,
- bezpieczeństwa publicznego, służby zdrowia i ochrony przeciwpożarowej,
- funkcjonowania placówek oświaty i kultury,
- opiniowania inwestycji  w zakresie oświaty, kultury, sportu,
- działań organizacyjnych  w sferze dydaktycznej i opiekuńczej dzieci i młodzieży,
- rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
- aktywizowania wspólnoty samorządowej i jednostek pomocniczych gminy,
- pomocy społecznej i wsparcia rodziny,
- współpracy z instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania uzależnieniom
  i przemocy w rodzinie,
- nawiązywania i rozwijania współpracy z innymi gminami w sferze kulturalno-społecznej,
  oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
- wydarzeń kulturalnych, sportowych i promocji gminy.
 
Komisja Rewizyjna
 
 1. Bała Dawid
 2. Maciejewski Jan 
 3. Przepiórkowski Roman   

       

kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy.  
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
 1. Juskowiak Jerzy
 2. Marcisz Zofia
 3. Ptak Agnieszka
 4. Rzekiecki Roman 
 5. Wojciechowska Joanna
 
rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli.