Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania Rady Gminy Rozdrażew

 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz. 717)