Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2020 roku

Na planowane dochody 23.882.555,01 zł wykonano  6.676.377,87 zł tj. 28,0 %
Na planowane wydatki 27.052.417,01 zł  wykonano  5.592.181,17 zł tj. 20,7 %
Nadwyżka budżetu za I kwartał 2020 roku wynosi  1.084.196,70 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Rozdrażew, dnia 6 maja 2020 roku.