Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2022 roku

Na planowane dochody 36 200 628,81 zł wykonano 24 140 919,97 zł tj. 66,69%
Na planowane wydatki 38 526 988,18 zł wykonano 20 753 295,80 zł tj. 53,87 %
Nadwyżka budżetu za III kwartał 2022 roku wynosi 3 387 624,17 zł
Gmina udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 58 441,38 zł.
                                              

                                                                         Wójt Gminy Rozdrażew
                                                                        /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 24 października 2022 r.