Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2019 roku

Na planowane dochody 24.559.535,13 zł wykonano 24.379.127,89 zł tj. 99,3 %
Na planowane wydatki 24.883.965,13 zł  wykonano 22.822.534,97 zł tj. 91,7 %
Nadwyżka budżetu za IV kwartał 2019 roku wynosi  1.556.592,92 zł
Gmina udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.147,36 zł.

Rozdrażew, dnia 16 stycznia 2020 roku.