Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2022 roku

Na planowane dochody 39 301 383,76 zł wykonano 37 776 892,41 zł tj. 96,12%
Na planowane wydatki 38 240 544,83 zł wykonano 34 242 934,89 zł tj. 89,55 %
Nadwyżka budżetu za IV kwartał 2022 roku wynosi 3 533 957,52 zł
Gmina udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 58 441,38 zł.

                                                                  Wójt Gminy Rozdrażew
                                                                   /-/ Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 20 stycznia 2023 r.