Postępowania w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek  o nr ewid. 143/9 i 662 w Rozdrażewie” (pobierz); (pobierz); (pobierz); (pobierz); (pobierz)