Postępowania w sprawie studium

Wyłożenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wyłożenie  do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew

Załaczniki:

- (studium-tekst),

- (studium-kierunki-rysunek),

- (studium -uwarunkowania-rysunek),

- (prognoza -tekst),

- (prognoza -rysunek).

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew (pobierz); (pobierz)


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew oraz prognozy oddziaływania na środowisko (pobierz)