Wyłożenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wyłożenie  do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew

Załaczniki:

- (studium-tekst),

- (studium-kierunki-rysunek),

- (studium -uwarunkowania-rysunek),

- (prognoza -tekst),

- (prognoza -rysunek).