Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego”, zlokalizowanego na działce o nr ew. 5, obręb Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew (pobierz)