Inne ogłoszenia

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Rozdrażew w 2023r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Rozdrażew (pobierz)
Wniosek                                          (pobierz)
Klauzula obowiązku informacyjnego    (pobierz)
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji (pobierz) 

Kampania „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

  Realizując obowiązek  nałożony art. 3 ust. 5 ustawy o dodatku  węglowym przypominamy, że Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
3)  od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel/zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia, a bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie utraty życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.
Istotna jest świadomość, że prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia. Natomiast brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy w ramach III edycji Kampanii społecznej "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!  (pobierz)

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Rozdrażew (pobierz)
Wniosek (pobierz)
Klauzula obowiązku informacyjnego (pobierz)
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji (pobierz) 

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Rozdrażew (pobierz)
Wniosek (pobierz)
Klauzula obowiązku informacyjnego (pobierz)
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji (pobierz)