Rejestr petycji kierowanych do Wójta, Rady Gminy Rozdrażew 2024 r.

 Rejestr petycji kierowanych do Wójta, Rady Gminy Rozdrażew 2024r.                                         

 Nr                                Przedmiot                                                 Data                            Ustawowy termin odpowiedzi
petycji                            petycji                                                   złożenia                                petycji/ odpowiedź

1/2024             -udostępnienie infor. publ. dot. wydat.                   18.01.2024 r.                      odp. wniosek 1.02.2024r.
                       na szkolenia pracowników samorząd.
                       -petycja kształtowanie świadomości-                                                            odp. petycja  17.04.2024r.
                       Młodych Wyborców - szkolenia i działania
                       oraz kwantyfikacje finansowe (treść)

2/2024             -udostępnienie infor. publ. dot. wydat.                   26.02.2024 r.                      odp. wniosek 11.03.2024r.
                       kwoty w ramach zakupów związanych
                       z usługami poligraficznymi
                       -petycja - potrzeba planowania i koordynacji                                                  odp. petycja 25.05.2024r.
                       zadań związan. z promocją gminy (treść)

3/2024             -udzielnie infor. publ. dot. wydatk. kwoty przez             02.04.2024 r.               odp. wniosek
                       Gminę w 2023 r. ze środk. publ. w ramach
                       zakupów szkoleń związ. z temat. szeroko pojętego
                       cyberbezpieczeństwa
                       -petycja wykonanie rekonesansu w obszarze związ.                                      odp. petycja
                       z potrzebą zastos. nowocz. form promocji gminy (treść)