Treści uchwał Rady Gminy 2021 r.

Uchwała nr XXV/184/2021    zm. b.g. na 2021
Uchwała nr XXV/185/2021    zm. WPF     
Uchwała nr XXV/186/2021    zm. odpł. za usługi opiekńcze
Uchwała nr XXV/187/2021    rozp. petycji
Uchwała nr XXV/188/2021    rozp. petycji
Uchwała nr XXV/189/2021    rozp petycji
Uchwała nr XXV/190/2021    poż. z WFOŚiGW

Uchwała nr XXVI/191/2021   zm. b.g. na 2021
Uchwała nr XXVI/192/2021   zm. WPF
Uchwała nr XXVI/193/2021   prog opieki nad zwierz. 
Uchwała nr XXVI/194/2021   petycja
Uchwała nr XXVI/195/2021   Kom. Inwentaryz.
Uchwała nr XXVI/196/2021   plan miejsc. działki Rozdrażew
Uchwała nr XXVI/197/2021   sprawozd. komisji
Uchwała nr XXVI/198/2021   plany pracy
Uchwała nr XXVI/199/2021   poż. z WFOŚiGW
Uchwała nr XXVII/200/2021  zm. GPRPA
Uchwała nr XXVII/201/2021  zm. GPPNarkomanii
Uchwała nr XXVII/202/2021  zm. b. g.
Uchwała nr XXVII/203/2021  regul. dotacje na piece
Uchwała nr XXVII/204/2021  uchylenie zm. planu pod elektrownie
Uchwała nr XXVII/205/2021  przystapienie do zm. planu Trzemeszno, Nowa Wieś, Grębów (xml)
Uchwała nr XXVII/206/2021  przystąpienie do zm. planu ul. Koźmińska (xml)
Uchwała nr XXVII/207/2021 petycvja referemdum ludowe
Uchwała nr XXVII/208/2021 petycja popracie dla Rządu TRSNP Społ Komitetu Konstytu           
Uchwała nr XXVIII/209/2021 studium i kierunki zpg
Uchwała nr XXVIII/210/2021 zm. b.g
Uchwała nr XXVIII/211/2021 zm. WPF
Uchwała nr XXVIII/212/2021  Wieloletni Program Gosp. Mieszk.  2021-2026-uchylono
Uchwała nr XXVIII/213/2021 zasady wynajm. lokali
Uchwała nr XXVIII/214/2021 wniosek o dodat. mieszk.
Uchwała nr XXIX/215/2021  zm. b.g.  
Uchwała nr XXIX/216/2021  Wieloletni Programu Gosp. Mieszk. 2021-2026
Uchwała nr XXIX/217/2021  zm. zasad wynajm.lokali
Uchwała nr XXIX/218/2021  przedstawiciel do Komisji Mieszkaniowej

Uchwała nr XXX/219/2021  udzielenia wotum zaufania
Uchwała nr XXX/220/2021  zatwierdzenia wyk. budżetu za 2020r.
Uchwała nr XXX/221/2021  udzielania absolutorium
Uchwała nr XXX/222/2021  zm. pomocy fin. dla powiatu
Uchwała nr XXX/223/2021  zm. b.g.
Uchwała nr XXX/224/2021  zm.WPF
Uchwała nr XXX/225/2021  projekt zm. reg.wody i ściek.
Uchwała nr XXXI/226/2021 zm. b.g.
Uchwała nr XXXI/227/2021 zm. WPF
Uchwała nr XXXI/228/2021  cena  paliwa
Uchwała nr XXXI/229/2021  zm. regulam. wody i ścieków
Uchwała nr XXXI/230/2021  umowa dzierż. 10 lat, Nowa Wieś                           
Uchwała nr XXXI/231/2021 umowy dzierż.  do 3 lat, Wyki             
Uchwała nr XXXI/232/2021 umowa dzierż.  do 3 lat, Rozdrażew              
Uchwała nr XXXI/233/2021 umowa dzierż.  do 3 lat, Henryków  

Uchwała nr XXXII/234/2021 dopłata o taryfy SKR Rozdrażew
Uchwała nr XXXII/235/2021 przystąp. do mpz Dzielice, Nowa Wieś, Budy (xml)
Uchwała nr XXXII/236/2021 zm. b.g.
Uchwała nr XXXII/237/2021 zm.WPF
Uchwała nr XXXII/238/2021 regul. czystości i porządku
Uchwała nr XXXII/239/2021 szczegół. odbierania odpadów komunalnych
Uchwała nr XXXII/240/2021 porozumie Rawicz
Uchwała nr XXXII/241/2021  zbycie lokalu Maciejew        
Uchwała nr XXXII/242/2021  pod. od nieruchomości             
Uchwała nr XXXII/243/2021  pod. od śr. transp.
Uchwała  nr XXXIII/244/2021  zm. bg.
Uchwała  nr XXXIII/245/2021  zm. WPF
Uchwała  nr XXXIII/246/2021   progr. współpracy z NGO
Uchwała  nr XXXIII/247/2021   Strategia Rozw. Probl. Społ 2021-2026
Uchwała  nr XXXIII/248/2021    zm. odpłatności za usługi opiekuńcze
Uchwała  nr XXXIII/249/2021   max. stawki opłat nieruchom. niezamieszk.za odpady i nieczyst. ciekłe
Uchwała  nr XXXIII/250/2021   opłata targowa  
Uchwała  nr XXXIII/251/2021    zamiana nieruchom. Grębów  
Uchwała nr XXXIV/252/2021     pomoc dla Powiatatu w 2022
Uchwała nr XXXIV/253/2021     GPRPAlkolh.
Uchwała nr XXXIV/254/2021     GPP Narkomanii
Uchwała nrXXXIV/255/2021     WPF2022-2027
Uchwała nr XXXIV/256/2021     budżetu gminy 2022
Uchwała nr XXXIV/257/2021     rozpatrzenia skargi
Uchwała nr XXXIV/258/2021     rozpatrzenia skarg
Uchwała nr XXXIV/259/2021     konsultacje społeczne Wolenice- Wygoda                                            
Uchwała nr XXXIV/260/202       przeznaczenie umorz. pożyczki
Uchwała nr XXXIV/261/2021     zm. b.g. 2021r.,      
Uchwała nr XXXIV/262/2021     zm. WPF 2021-2026,
Uchwała nr XXXIV/263/2021     wynagr. WG
Uchwała nr XXXIV/264/2021     dofinan. dokształcania zawodowego nauczycieli
Uchwała nr XXXIV/265/2021     zm. diet radnych
Uchwała nr  XXXV/266/2021     zm. GPRPA 30.12.2021r
Uchwała nr  XXXV/267/2021     zm. b.g. na 2021r.
Uchwała nr  XXXV/268/2021     zm.  zapisu w uchwale o przezn. umorz.pożyczki z WFOŚiGW