Treści uchwał Rady Gminy 2022 r.

Uchwała Nr XXXVI/269/2022     przeznaczenie umorz. pożyczki z WFOŚiGW  
Uchwała Nr XXXVI/270/2022     zm. b.g.
Uchwała nr XXXVI/271/2022     wniosek do MSWiA o zm.rodzaju miejscowości Wygoda
Uchwała nr XXXVI/272/2022     rozp. petyci Fundacji im. Tesli        
Uchwała nr XXXVI/273/2022     dane przestrzenne  m.p.z.p.  rejon wsi Trzemeszno, Nowa Wieś, Grębów,
Uchwała nr XXXVI/274/2022     dane przestrzenne m.p.z.p.    działki osiedle                 
Uchwała nr XXXVI/275/2022     sprawozdania komisji RG
Uchwała nr XXXVI/276/2022     plany pracy
Uchwała nr XXXVI/277/2022     wyzn. miejsc do handlu w piątki i soboty przez rolników
Uchwała nr XXXVII/278/2022    GPPiRPA oraz Narkomanii na 2022r.
Uchwała nr XXXVII/279/2022    zm. b.g.
Uchwała nr XXXVII/280/2022    zm. WPF
Uchwała nr XXXVII/281/2022    program opieki nad zwierzętami bezdom.
Uchwała nr XXXVII/282/2022    ekwiwalent dla strażaków OSP
Uchwała nr XXXVII/283/2022    zm. udzielania dotacji z b.g. do systemów grzewczych
Uchwała nr XXXVII/284/2022    porozumienie z Powiatem – wycinka krzaków,
Uchwała nr XXXVII/285/2022    przekazanie petycji
Uchwała nr  XXXVIII/286/2022  zm. b.g.2022r.
Uchwała nr  XXXVIII/287/2022  zm. WPF
Uchwała nr  XXXVIII/288/2022  zawarcie umowy najmu część dachu UG  
Uchwała nr  XXXVIII/289/2022  zm. regul. utrzym. czystości i porządku
Uchwała Nr XXXIX/290/2022     plan miejscowy działki Dzielice, Nowa Wieś Budy
Uchwała Nr XXXIX/291/2022     objęcie udziału Spółdzielni VIVO
Uchwała Nr XXXIX/292/2022     zm. b. g.
Uchwała Nr XXXIX/293/2022     zm. WPF
Uchwała Nr XXXIX/294/2022     porozum. Strategia Zrównoważonej Mobiności
Uchwała Nr XXXIX/295/2022     zbycie działek przy ul. Dworcowej
Uchwała Nr XXXIX/296/2022     zm. wejścia w życie regulaminu utrzym. czys. i porz.
Uchwała Nr XL/297/2022           wotum zaufnia
Uchwała Nr XL/298/2022           zatw. spraw.z wykonania budżetu za 2021r.
Uchwała Nr XL/299/2022           absolutorium WG
Uchwała Nr XL/300/2022           zm. b.g.             
Uchwała Nr XL/301/2022           zm. WPF
Uchwała Nr XL/302/2022           stanowisko dot. osady Wygoda
Uchwała Nr XLI/303/2022           zm. b.g.  
Uchwała Nr XLI/304/2022           tygodn. wymiar  nauczycieli spejc. i  nauczycieli  na stan. kierowniczych
Uchwała Nr XLI/305/2022          średnia  cena paliwa      
Uchwała nr XLII/306/2022          zm. b .g.
Uchwała nr XLII/307/2022          zm. WPF
Uchwała nr XLII/308/2022          zm. regulam. stypendia socjalne
Uchwała nr XLII/309/2022          konsultacje dot. statutów sołectw
Uchwała nr XLII/310/2022          nabycie nieruchomości w Dąbrowie
Uchwała nr XLII/311/2022          umowa dzierż. nieruch. w Rozdrażewie
Uchwała nr XLII/312/2022          umowa dzierż. nieruch. w Rozdrażewie     
Uchwała nr XLIII/313/2022         zm. pomocy finansowej  dla powiatu
Uchwała nr XLIII/314/2022         zm. b.g
Uchwała nr XLIII/315/2022         zm. WPF
Uchwała nr XLIII/316/2022         plan zaopatrzenia w ciepło, energię, gaz 2022-2037
Uchwała nr XLIII/317/2022         zm. regulam. przyzn. dodatków i  wynagradz.nauczycieli  
Uchwała nr XLIII/318/2022         zgoda na dzierżawę gruntu
Uchwała nr XLIII/319/2022         rozp. petycji
Uchwała nr XLIV/320/2022        dopłata do taryfy wody dla SKR Rozdrażew
Uchwała nr XLIV/321/2022        zm. b. g
Uchwała nr XLIV/322/2022        zm. WPF
Uchwała nr XLIV/323/2022        podatek od nieruchom.
Uchwała nr XLIV/324/2022        podatek od śr. transp.             
Uchwała nr XLIV/325/2022        umowa najmu bud. w Rozdrażewie
Uchwała nr XLIV/326/2022        opłata za przedszkola
Uchwała nr XLIV/327/2022        program współ. z org. pozarzad. na 2023r.
Uchwała nr XLIV/328/2022        statut sołectwa Rozdrażew
Uchwała nr XLIV/329/2022        przyzn. Odznaki Honorowej Gminy
Uchwała nr XLIV/330/2022        porozum. opieka nad zwierzętami bezdom.
Uchwała nr XLIV/331/2022        umowa dzierżawy nieruch. Nowa Wieś
Uchwała nr XLV/332/2022         pomoc fin.dla Powiatu w 2023r.
Uchwała nr XLV/333/2022         GPPiRPAiPN na 2023
Uchwała nr XLV/334/2022         WPF 2023-2027
Uchwała nr XLV/335/2022         budżet gminy 2023
Uchwała nr XLV/336/2022         zm. b.g. 2022r.,
Uchwała nr XLV/337/2022         zm.WPF 2022-2027
Uchwała nr XLV/338/2022         dofin.doskonalenia zawod. nauczycieli
Uchwała nr XLV/339/2022         stawka przebiegu pojazdu
Uchwała nr XLV/340/2022         odpłatności za usługi opiekuńcze
Uchwała nr XLV/341/2022         statut Budy
Uchwała nr XLV/342/2022         statut Chwałki
Uchwała nr XLV/343/2022         statut Dąbrowa
Uchwała nr XLV/344/2022         statut Dzielice
Uchwała nr XLV/345/2022         statut Grębów
Uchwała nr XLV/346/2022         statut Henryków
Uchwała nr XLV/347/2022         statut Maciejew
Uchwała nr XLV/348/2022         statut Nowa Wieś
Uchwała nr XLV/349/2022         statut Rozdrażewek
Uchwała nr XLV/350/2022         statut Trzemeszno
Uchwała nr XLV/351/2022         statut Wolenice
Uchwała nr XLV/352/2022         statut Wyki
Uchwała nr XLV/353/2022         utrzym. czystości dróg powiat. w obręb.Rozdrażewa  
Uchwała nr XLV/354/2022         rozp. skargi na dział. Wója