Treści uchwał Rady Gminy 2023 r.

Uchwała nr XLVI/355/2023    zm. b. g.
Uchwała nr XLVI/356/2023    stawka przebiegu pojazdu,
Uchwała nr XLVI/357/2023    kryt.doch. do uzysk. posiłku
Uchwała nr XLVI/358/2023    zm. reg. utrzymania czystości
Uchwała nr XLVI/359/2023    max. stawki opłat dla nieruchom. nie objętych syst. gosp. odpadami
Uchwała nr XLVI/360/2023    zm. Progr. Gospod. Mieszk.
Uchwała nr XLVI/361/2023    dzierż. ogrodu
Uchwała nr XLVI/362/2023    dzierż. ogrodu
Uchwała nr XLVI/363/2023    wybór przedstawiciela do Rady SPZOZ Krotoszyn
Uchwała nr XLVI/364/2023    rozp. petycji
Uchwała nr XLVI/365/2023    sprawozd. komisji RG
Uchwała nr XLVI/366/2023    plany pracy 2023r.

Uchwała nr XLVII/367/2023    zm. GPRPAiN na 2023r. Rozdrażew na 2023 rok,
Uchwała nr XLVII/368/2023    zm. b.g.
Uchwała nr XLVII/369/2023    zm. WPF             
Uchwała nr XLVII/370/2023    program opieki nad zwierzętami
Uchwała nr XLVII/371/2023    zbycie gruntu Wolenice
Uchwała nr XLVII/372/2023    zbycie gruntu Wolenice
Uchwała nr XLVIII/373/2023   zm. b. g.
Uchwała nr XLVIII/374/2023   zm. WPF

Uchwała nr XLIX/375/2023    zm. pomocy  dla Powiatu
Uchwała nr XLIX/376/2023    zm. b.g.
Uchwała nr XLIX/377/2023    zm. WPF
Uchwała nr XLIX/378/2023    zm. regulaminu utrzymania czystości
Uchwała nr XLIX/379/2023    zm. szcz.sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych       
Uchwała nr XLIX/380/2023   wymagania dot.zwolenia na opróżnianie zbior. bezodpływow.   
Uchwała nr XLIX/381/2023   programu opieki nad zwierzętami   bezdomnymi
Uchwała nr XLIX/382/2023   wyraż. zgody na dzierzawę ogrodu

Uchwała nr L/383/2023       wotum zaufnia
Uchwała nr L/384/2023       zatw. spraw.z wykonania budżetu za 2021r.
Uchwała nr L/385/2023       absolutorium WG
Uchwała nr L/386/2023       zm. b.g.             
Uchwała nr L/387/2023       zm. WPF
Uchwała nr L/388/2023       Korpus Wsparcia Seniorów
Uchwała nr L/389/2023       tryb powoływ. i odwoływ. Zespołu Interdyscyp.  
Uchwała nr L/390/2023       zamiana nieruchom. Henryków
Uchwała nr L/391/2023        umowa dzierżawy Orange centrala
Uchwała nr L/392/2023       umowa najmum pom. gospodarcze Rozdrażew
Uchwała nr L/393/2023       zespół do opiniowania kandyd. na ławników  
Uchwała nr L/394/2023       wieloletni plan rozw. i mod. urządzeń wodociąg. Kółko Rolnicze 

Uchwała nr LI/395/2023       zm. b. g
Uchwała nr LI/396/2023       zm. WPF
Uchwała nr LI/397/2023       zm. opłaty za pobyt w przedszkolu
Uchwała nr LI/398/2023       zasięgnięcie inform. o kandyd. na ławników
Uchwała nr LII/399/2023      zm. pomocy  dla Powiatu
Uchwała nr LII/400/2023      zm. b.g.
Uchwała nr LII/401/2023      zm. WPF
Uchwała nr LII/402/2023      wyraż. zgody na najem lokalu
Uchwała nr LII/403/2023      wyraż. zgody na dzierżawę gruntu pod staw   
Uchwała nr LII/404/2023      wyraż. zgody na dzierżawę gruntu   
Uchwała nr LII/405/2023      wyraż. zgody na dzierżawę gruntu
Uchwała nr LII/406/2023      wybór ławników