Treści uchwał Rady Gminy 2018-2019r - VIII Kadencja

Uchwała Nr  I/1/2018        wybór Przewodniczącego RG
Uchwała Nr  I/2/2018
       wybór Wiceprzewodniczącego RG 
Uchwała Nr  I/3/2018        powołanie komisji KGRiB, KSS
Uchwała Nr  I/4/2018        powołanie KR
Uchwała Nr  I/5/2018        powołanie KSWiP
Uchwała Nr II/6/2018        zał nr 2   zm b.g. na 2018
Uchwała Nr II/7/2018        pod. od nieruchom.
Uchwała Nr II/8/2018        program współpr. z NGO  
Uchwała Nr II/9/2018        opłata za przedszkola       
Uchwała Nr II/10/2018      reprezentanci w SGiPW
Uchwała Nr II/11/2018      ustalenie wynagr. Wójta
Uchwała Nr III/12/2018     zał nr 4 zm. b. g. 2018
Uchwała Nr III/13/2018     zm. WPF 2018- 2025
Uchwała Nr III/14/2018     pom. finans dla Powiatu
Uchwała Nr III/15/2018     GPRPA 
Uchwała Nr III/17/2018      projekt reg.dost. wody i odpr. ścieków     
Uchwała Nr III/18/2018      program "Posiłek w szkole i domu"
Uchwała Nr III/19/2018      podwyż. kryterium doch. dożywianie
Uchwała Nr III/20/2018      załącznik    założ. do planu zaopatrz. w ciepło, energię, gaz 
Uchwała Nr III/21/2018      Komisja Odz. Honor. Gminy 
Uchwała Nr III/22/2018      rozsz. składu Komisji Rew.
Uchwała Nr III/23/2018      zapł. kartą elektr. za odpady
Uchwała Nr III/24/2018      WPF na 2019-2025
Uchwała Nr III/25/2018      zał. 1 , 2, 3 , 4, 5, 6, 7 , 8 budżet gminy na 2019r.
Uchwała Nr IV/26/2019       zał nr 2 zm. bg. na 2019
Uchwała Nr IV/27/2019       program och. zwierząt bezd.
Uchwała Nr IV/28/2019       regulamin przyznawania dodatków nauczycielom
Uchwała Nr IV/29/2019       zm. zasad zbycia, nabycia, dzierż - gruntu wiejskie
Uchwała Nr IV/30/2019       przedst do Rady Społ. SP ZOZ  
Uchwała Nr IV/31/2019       plany pracy RG, komisji
Uchwała Nr IV/32/2019       służeb. przesyłu na rzecz INEA
Uchwała Nr IV/33/2019       proj. regulaminu wody i odpr. ścieków
Uchwała Nr  V/34/2019       zał nr 3 zmiany b. g. na 2019r.
Uchwała Nr  V/35/2019       porozumienie dot. schronienia bezdom.
Uchwała Nr  V/36/2019       regulamin, zał. 1, 2, 3, 4, 5,  wsparcie zmiany syst. grzewczych
Uchwała Nr  V/37/2019       obywat. inicj. uchwałodawcza 
Uchwała nr VI/38/2019       zm. GPRiRPA na 2019r. 
Uchwała nr VI/39/2019       zm. GPPN na 2019r.
Uchwała nr VI/40/2019       zał nr zm. bg na 2019r. 
Uchwała nr VI/41/2019       zm. WPF na 2019 - 2025
Uchwała nr VI/42/2019       najem pow.  dachu
Uchwała nr VI/43/2019       opłata za odpady  
Uchwała nr VI/44/2019       zał nr 1 , wzór deklaracji o wys. opłaty za odpady
Uchwała nr VI/45/2019       projekt regul. dostarcz wody i ściek.
Uchwała nr VII/46/2019      udz. wotum zaufania WG
Uchwała nr VII/47/2019      zatwierd. spraw. z wyk. budżetu
Uchwała nr VII/48/2019      udz. absolut. WG    
Uchwała nr VII/49/2019      zm. b. g
Uchwała nr VII/50/2019      plan sieci szkół i przedszkoli
Uchwała nr VII/51/2019      załącznik  wniosek o dodat. energ.
Uchwała nr VII/52/2019      zespół do opiniow. kandyd. na ławników
Uchwała nr VIII/53/2019     zał nr 3  zm. b. g.na 2019r. 
Uchwała nr VIII/54/2019     uchylenie uchwały RG dot. zarządz. ścieżką
Uchwała nr VIII/55/2019      inf. o kanydatach na ławników
Uchwała nr VIII/56/2019     zbycie nieruchom. Grębów 
Uchwała nr VIII/57/2019     tryb powoł i odwoł. Zespołu Interdysc.
Uchwała nr   IX/58/2019      zał nr 3  zm. b.g. na 2019r. 
Uchwała nr   IX/59/2019      zm. WPF na  20198 - 2025
Uchwała nr   IX/60/2019      dzierż. gruntu Wolenice 
Uchwała nr X/61/2019          pomoc finansowa WTZ    
Uchwała nr X/62/2019           zał nr 4 zm. b.g. na 2019r.
Uchwała nr X/63/2019           zm. WPF 2019-2025
Uchwała nr X/64/2019          zm. dodatków dla nauczycieli     
Uchwała nr X/65/2019          zm. nazw placówek oświat.
Uchwała nr X/66/2019           zm. statutu GZSziP
Uchwała nr X/67/2019           regulamin wody i ścieków
Uchwała nr X/68/2019           dzierż. gruntu Rozdrażew
Uchwała nr X/69/2019           dzierż. gruntu Rozdrażew
Uchwała nr X/70/2019           zgł. Wolenic do "Wielk. Odnow. Wsi" 
Uchwała nr X/71/2019           zał. nr  1 , 2 wybór ławnikow 2020-2023
Uchwała nr XI/72/2019          zm. dot.  udzielenia pomocy Powiatowi Krotoszyn
Uchwała nr XI/73/2019          zał nr 4    zm. b g na 2019r.     
Uchwała nr XI/74/2019          reg. utrzym. czystości i porz.
Uchwała nr XI/75/2019          sposób i zasady odbier. odpadów kom.     
Uchwała nr XI/76/2019          uchyl. powierz RZZO zagosp. odpadów   
Uchwała nr XI/77/2019          górne stawki za odb. dpadów
Uchwała nr XI/78/2019          najem bud. weterynarii Rozdrażew      
Uchwała nr XI/79/2019          zbycie działek budowl.
Uchwała nr XI/80/2019          bonifikaty od opł. z tytułu przekształc. użytk. gruntu na własn.         
Uchwała nr XI/81/2019          zgł. Wyk do "Wielk. Odnow. Wsi"
Uchwała nr XII/82/2019         zm. b g na 2019r. 
Uchwała nr XII/83/2019         zm. WPF 2019-2025
Uchwała nr XIII/84/2019        zał nr 3 zm. b.g na 2019r. 
Uchwała nr XIII/85/2019        podat. od nieruchom.
Uchwała nr XIII/86/2019        program współp. z NGO 
Uchwala nr XIII/87/2019        przyst. do zm studium 
Uchwała nr XIII/88/2019        służeb. przesyłu Energa -Wolenice
Uchwała nr XIII/89/2019        upoważ kier GOPS- dod. energet. 
Uchwała nr XIV/90/2019         zm. b.g. na 2019r. 
Uchwała nr XIV/91/2019          zm WPF 2019- 2025
Uchwała nr XIV/92/2019         GPRPA 2020
Uchwała nr XIV/93/2019         GPPN 2020   
Uchwała nr XIV/94/2019         Asystent osobisty
Uchwała nr XIV/95/2019         prozum. ŚDS Fabianów  
Uchwała nr XIV/96/2019         zm . Statutu GOPS  
Uchwała nr XIV/97/2019         stawki za zajęcie pasa   
Uchwała nr XIV/98/2019         diety sołtysów  
Uchwała nr XIV/99/2019         odzn. honorowa
Uchwała nr XIV/100/2019       odzn. honorowa 
Uchwała nr XIV/101/2019       zm. wejścia w życie  regulam. czysotści   
Uchwała nr XIV/102/2019       zm. wejścia w życie szcz. sposobu odb. odpadów
Uchwała nr XIV/103/2019       WPF 2020-2025  
Uchwała nr XIV/104/2019       budżet gminy 2020