Treści uchwał Rady Gminy 2020 r.

Uchwała nr XV/105/2020   zm. b.g. na 2020r.

Uchwała nr XV/106/2020   zm WPF 2020-2025

Uchwała nr XV/107/2020   pomoc dla powiatu 

Uchwała nr XV/108/2020    program zwierzęta

Uchwała nr XV/109/2020   dofin. dosk. zaw. nauczycieli

Uchwała nr XV/110/2020    cena paliwa

Uchwała nr XV/111/2020   regulamin utrzym. czyst.

Uchwała nr XV/112/2020   zakres usług odbiór odpadów 

Uchwała nr XV/113/2020    spraw. z dział. Komisji RG

Uchwała nr XV/114/2020    plany pracy

Uchwała nr XVI/115/2020   zm. regulaminu utrzym. czyst. 

Uchwała nr XVI/116/2020   zm. zakresu usług odbiór odpadów

Uchwała nr XVI/117/2020   zm. dofin. dosk. zaw. nauczyceli 

Uchwała nr XVI/118/2020    zm. opłaty za świadcz. w przedszkolach

Uchwała nr XVII/119/2020   dofin. respiratora

Uchwała nr XVII/120/2020   zm b. g. na 2020r.,  

Uchwała nr XVII/121/2020   zm. WPF 2020-2025,

Uchwała nr XVII/122/2020    zgoda na najem lokalu użytk.  

Uchwała nr XVII/123/2020    zgoda na najem lokalu użytk.

Uchwała nr XVII/124/2020    zgoda na dzierż. ogrodu

Uchwała nr XVII/125/2020    zgoda na dzierż. ogrodu

Uchwała nr XVII/126/2020    zgoda na najmu garażu

Uchwała nr XVII/127/2020    dotacje spółkki wodne

Uchwała nr XVIII/128/2020    zm pomocy dla powiatu

Uchwała nr XVIII/129/2020   zm GPPiRPA

Uchwała nr XVIII/130/2020   zm GPPN

Uchwała nr XVIII/131/2020   zm b.g.

Uchwała nr XVIII/132/2020   metoda ustal. opłaty odpady (kalkulacja opłaty)

Uchwała nr XVIII/133/2020   wzór deklaracji 

Uchwała nr XVIII/134/2020   zbycie lokalu

Uchwała nr XIX/135/2020     zm. pomocy  dla powiatu 

Uchwała nr XIX/136/2020     zm. b.g. na 2020r.

Uchwała nr XIX/137/2020     zm. WPF na 2020-2025

Uchwała nr XIX/138/2020     zm. wymiaru godz. zajęć nauczyczieli 

Uchwała nr XIX/139/2020     cena paliwa

Uchwała nr XIX/140/2020     zasady udz. dotacji dla spółek wodnych

Uchwała nr XIX/141/2020    służebn. przesyłu Ferma Wiatrowa

Uchwała nr XIX/142/2020     min. stawki czynszu dzierż.  

Uchwała nr XX/143/2020       wotum zaufania    

Uchwała nr XX/144/2020       zatwierdz sprawozd. za 2019r.

Uchwała nr XX/145/2020       udziel. absolutrium                              

Uchwała nr XX/146/2020       zm. b. g.                          

Uchwała nr XX/147/2020        projekt partnerski ścieżka pieszo- row.                           

Uchwała nr XX/148/2020        zm. WPF  na 2020-2025                         

Uchwała nr XX/149/2020        zgł. do Programu Odnowa Wsi                             

Uchwała nr XX/150/2020        zgoda na najem pom. gosp.                             

Uchwała nr XX/151/2020        zgoda na najem nieruch.                        

Uchwała nr XX/152/2020        zbycie nieruch N.W.  

Uchwała nr XXI/153/2020        zm. b. g. 2020

Uchwała nr XXI/154/2020        zm. WPF

Uchwała nr XXI/155/2020        zgoda na dzierz. gruntu

Uchwała nr XXI/156/2020        wykaz przystanków kom. 

Uchwała nr XXI/157/2020        powierzenie zadania ZGO Jarocin

Uchwała nr XXII/158/2020       zm. b.g.

Uchwała nr XXII/159/2020       zm. WPF

Uchwała nr XXII/160/2020       porozumienie opieka nad bez. zwierzętami

Uchwała nr XXII/161/2020       zm.  regulaminu utrzymania czystości

Uchwała nr XXII/162/2020       zm.  sposobu świadczenia  usług w gosp. odpadami

Uchwała nr XXII/163/2020       ekwiwalent OSP

Uchwała nr XXII/164/2020        zgoda na dzierż. gruntu

Uchwała nr XXII/165/2020        zgoda na dzierż. gruntu

Uchwała nr XXIII/166/2020        pożyczka z WFOŚiGW łącznk Rozdrażew- Dzielice

Uchwała nr XXIII/167/2020        zm. b.g.

Uchwała nr XXIII/168/2020       program współp NGO na 2021r.

Uchwała nr XXIII/169/2020      wyzn. aglomeracji Rozdrażew

Uchwała nr XXIV/170/2020    udziały Spółka  ZGO  Jarocin

Uchwała nr XXIV/171/2020    zm. b. g.  2020r.

Uchwała nr XXIV/172/2020    pomoc dla Powiatu w 2021r.

Uchwała nr XXIV/173/2020    GPPRPA na 2021

Uchwała nr XXIV/174/2020     GPPN na 2021r.

Uchwała nr XXIV/175/2020    dofin. doskonalenia zawod. nauczycieli

Uchwała nr XXIV/176/2020     aktual. Programu azbest.

Uchwała nr XXIV/177/2020     zgoda na najem gabinetu pielęg.

Uchwała nr XXIV/178/2020    zgoda na najem magazynu

Uchwała nr XXIV/179/2020    zm. odpłatn. za usługi opiekuńcze

Uchwała nr XXIV/180/2020     WPF na lata 2021-2026

Uchwała nr XXIV/181/2020     budżetu na 2021  

Uchwała nr XXIV/182/2020     odwołanie Skarbnika

Uchwała nr XXIV/183/2020     powołanie Skarbnika