Treści uchwał Rady Gminy 2023 r.

Uchwała nr XLVI/355/2023    zm. b. g.
Uchwała nr XLVI/356/2023    stawka przebiegu pojazdu,
Uchwała nr XLVI/357/2023    kryt.doch. do uzysk. posiłku
Uchwała nr XLVI/358/2023    zm. reg. utrzymania czystości
Uchwała nr XLVI/359/2023    max. stawki opłat dla nieruchom. nie objętych syst. gosp. odpadami
Uchwała nr XLVI/360/2023    zm. Progr. Gospod. Mieszk.
Uchwała nr XLVI/361/2023    dzierż. ogrodu
Uchwała nr XLVI/362/2023    dzierż. ogrodu
Uchwała nr XLVI/363/2023    wybór przedstawiciela do Rady SPZOZ Krotoszyn
Uchwała nr XLVI/364/2023    rozp. petycji
Uchwała nr XLVI/365/2023    sprawozd. komisji RG
Uchwała nr XLVI/366/2023    plany pracy 2023r.

Uchwała nr XLVII/367/2023    zm. GPRPAiN na 2023r. Rozdrażew na 2023 rok,
Uchwała nr XLVII/368/2023    zm. b.g.
Uchwała nr XLVII/369/2023    zm. WPF             
Uchwała nr XLVII/370/2023    program opieki nad zwierzętami
Uchwała nr XLVII/371/2023    zbycie gruntu Wolenice
Uchwała nr XLVII/372/2023    zbycie gruntu Wolenice
Uchwała nr XLVIII/373/2023   zm. b. g.
Uchwała nr XLVIII/374/2023   zm. WPF

Uchwała nr XLIX/375/2023    zm. pomocy  dla Powiatu
Uchwała nr XLIX/376/2023    zm. b.g.
Uchwała nr XLIX/377/2023    zm. WPF
Uchwała nr XLIX/378/2023    zm. regulaminu utrzymania czystości
Uchwała nr XLIX/379/2023    zm. szcz.sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych       
Uchwała nr XLIX/380/2023   wymagania dot.zwolenia na opróżnianie zbior. bezodpływow.   
Uchwała nr XLIX/381/2023   programu opieki nad zwierzętami   bezdomnymi
Uchwała nr XLIX/382/2023   wyraż. zgody na dzierzawę ogrodu

Uchwała nr L/383/2023       wotum zaufnia
Uchwała nr L/384/2023       zatw. spraw.z wykonania budżetu za 2021r.
Uchwała nr L/385/2023       absolutorium WG
Uchwała nr L/386/2023       zm. b.g.             
Uchwała nr L/387/2023       zm. WPF
Uchwała nr L/388/2023       Korpus Wsparcia Seniorów
Uchwała nr L/389/2023       tryb powoływ. i odwoływ. Zespołu Interdyscyp.  
Uchwała nr L/390/2023       zamiana nieruchom. Henryków
Uchwała nr L/391/2023        umowa dzierżawy Orange centrala
Uchwała nr L/392/2023       umowa najmu pom. gospodarcze Rozdrażew
Uchwała nr L/393/2023       zespół do opiniowania kandyd. na ławników  
Uchwała nr L/394/2023       wieloletni plan rozw. i mod. urządzeń wodociąg. Kółko Rolnicze 

Uchwała nr LI/395/2023       zm. b. g
Uchwała nr LI/396/2023       zm. WPF
Uchwała nr LI/397/2023       zm. opłaty za pobyt w przedszkolu
Uchwała nr LI/398/2023       zasięgnięcie inform. o kandyd. na ławników
Uchwała nr LII/399/2023      zm. pomocy  dla Powiatu
Uchwała nr LII/400/2023      zm. b.g.
Uchwała nr LII/401/2023      zm. WPF
Uchwała nr LII/402/2023      wyraż. zgody na najem lokalu
Uchwała nr LII/403/2023      wyraż. zgody na dzierżawę gruntu pod staw   
Uchwała nr LII/404/2023      wyraż. zgody na dzierżawę gruntu   
Uchwała nr LII/405/2023      wyraż. zgody na dzierżawę gruntu
Uchwała nr LII/406/2023      wybór ławników

Uchwała nr LIII/407/2023      zm . b. g.
Uchwała nr LIII/408/2023      zm. WPF  
Uchwała nr LIII/409/2023      ocena aktualności studium i mpz
Uchwała nr LIII/410/2023      zgoda na służeność przesyłu
Uchwała nr LIII/411/2023      wyraż. zgody na dzierżawę gruntu
Uchwała nr LIII/412/2023      ekwiwalent pienięzny dla strażaków i kandyd. na strażaków

Uchwała nr LIV/413/2023     zm. pomocy dla Powiatu Krotoszyńskiego
Uchwała nr LIV/414/2023     zm. b. g.
Uchwała nr LIV/415/2023     zm. WPF
Uchwała nr LIV/416/2023     stawki podatku od nieruchomości
Uchwała nr LIV/417/2023     stawki podatku od środków transportowych
Uchwała nr LIV/418/2023     roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024r.
Uchwała nr LIV/419/2023     podwyższenia kryt. doch w ramach prog. "Posiłek w szkole i w domu" 2024-2028
Uchwała nr LIV/420/2023     przyjęcie programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
Uchwała nr LIV/421/2023     nowa nazwa ulicy na drodze wew. w Rozdrażewie
Uchwała nr LIV/422/2023     przyznanie Odznaki Honorowej Gm. Rozdrażew
Uchwała nr LIV/423/2023     przyznanie Odznaki Honorowej Gm. Rozdrażew
Uchwała nr LIV/424/2023     wyrażenie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego

Uchwała nr LV/425/2023      ustalenie dopłaty do taryfy zbior. zaopatrz. w wodę
Uchwała nr LV/426/2023      zm. b. g.
Uchwała nr LV/427/2023      powierzenie Gm. Rawicz zad. zapobiegania bezdomności zwierząt
Uchwała nr LV/428/2023      plan dofinan. form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Uchwała nr LV/429/2023      nadanie nowej nazwy ulicy
Uchwała nr LV/430/2023      wyraż. zgody na dzierżawę gruntu pod garaż

Uchwała nr LVI/431/2023     zmian b g. na 2023r.
Uchwała nr LVI/432/2023     zmiany WPF Gminy Rozdrażew na lata 2023-2027
Uchwała nr LVI/433/2023     udzielenia pom fin Powiatowi Krotoszyńskiemu w roku 2024r.
Uchwała nr LVI/434/2023     Gm. Progr. Profil. i Rozwiąz. Probl. Alkohol. oraz Przeciwdzi. Narkomanii        
Uchwała nr LVI/435/2023     roczny program współpracy z NGO
Uchwała nr LVI/436/2023     WPF na lata 2024-2029               
Uchwała nr LVI/437/2023     budżetu gminy Rozdrażew na rok 2024
Uchwała nr LVI/438/2023     przyznawania diet sołtysom z            
Uchwała nr LVI/439/2023     zm. war. przyzn. odpłat. za usługi opiek. i specjali.
Uchwała nr LVI/440/2023     utrzymanie czystości na drogach pow. w Rozdrażewie
Uchwała nr LVI/441/2023     pielęgnacja zieleni – wycinka krzaków     
Uchwała nr LVI/442/2023     warunków sprz. nieruch. grunt. użytk. wieczystym     
Uchwała nr LVI/443/2023     zasad przezn. do sprz. nier. grunt w użytk. wieczyste
Uchwała nr LVI/444/2023     wyraż. zgody na zawarcie w trybie bezprzet. umowy najmu
Uchwała nr LVI/445/2023     wyraż. zgody na zawarcie w trybie bezprzet. umowy najmu
Uchwała nr LVI/446/2023     ustal. niewygasających wydatków w 2023r.