Treści uchwał Rady Gminy 2017r.


Uchwała nr XXIV/139/2017  projekt sieci szkół
Uchwała nr XXIV/142/2017  progr. zw. bezdomnym    
Uchwała nr XXIV/143/2017  progr. gosp. mieszk.   
Uchwała nr XXIV/144/2017  zasady wynajmu lok. 
Uchwała nr XXIV/145/2017  wynajem garażu  
Uchwała nr XXIV/146/2017  wynajem garażu
Uchwała nr XXIV/147/2017  dzierż. ogrodu  
Uchwała nr XXIV/148/2017  dzierż. ogrodu  
Uchwała nr XXIV/149/2017  najem pom. gosp.  
Uchwała nr XXIV/150/2017  najem pom. gosp.
Uchwała nr XXIV/151/2017  najem pom. gosp.
Uchwała nr XXIV/152/2017  sprawozd. komisji RG  
Uchwała nr XXIV/153/2017  plany pracy 
Uchwała nr XXIV/154/2017  likiwidacja ZGZGB
Uchwała nr  XXV/155/2017  sieci szkół podstawowych
Uchwała nr  XXV/156/2017  kryt. naboru do kl. I szkół podst. 
Uchwała nr  XXV/157/2017  kryt. rekrutacji do przedszkoli
Uchwała nr XXV/159/2017    taryfy wody i ścieków
Uchwała Nr XXVI/160/2017   zm. GPRPA na 2017r. 
Uchwała Nr XXVI/161/2017   zm.  progr. narkomanii
Uchwała nr XXVI/162/2017   pomoc finans WTZ
Uchwała Nr XXVI/165/2017   pożyczka z WFOŚiGW
Uchwała Nr XXVIII/168/2017 zatw. sprawozd finans. i  budżetu za 2016
Uchwała nr XXVIII/169/2017  absolutorium dla WG
Uchwała Nr XXVIII/172/2017  płatności bezgotówkowe
Uchwała Nr XXVIII/173/2017  odwołanie Skarbnika 
Uchwała nr XXIX/174/2017    powołanie Skarbnika
Uchwała Nr XXX/175/2017     przezn umorz. pożyczki 
Uchwała nr XXX/176/2017     przezn. umorz. pożyczki 
Uchwała nr XXX/177/2017      dofin. bazy śmigł. na 2018r.
Uchwała Nr XXX/179/2017     zm. WPF 
Uchwała Nr XXXI/180/2017    porozumienie realiz.projektu OZE
Uchwała Nr XXXI/182/2017    dzierż. grunt rol.
Uchwała Nr XXXI/183/2017    dzierż. grunt rol.
Uchwała nr XXXI/184/2017    dzierż. grunt rol.
Uchwała Nr XXXII/186/2017   odpłatn. za pobyt w schronisku 
Uchwała Nr XXXII/187/2017   załącznik   ustanowienie Odznaki Honorowej Gminy
Uchwała nr XXXII/188/2017   załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,  zmiany statutu gminy - symbole gminy
Uchwała Nr XXXIII/190/2017  sposób i zakres odbioru odpadów komun.
Uchwała Nr XXXIII/192/2017  zasady używania symboli gminy
Uchwała Nr XXXIII/193/2017  wybór czł. Kom. Odzn. Honorowej
Uchwała Nr XXXIII/194/2017  dzierż. gruuntu pod garaż
Uchwała Nr XXXIII/195/2017  najem garażu
Uchwała Nr XXXV/197/2017    pod. od nieruchom.
Uchwała Nr XXXV/198/2017    pod. od śr. transp.
Uchwała Nr XXXV/200/2017     zm. WPF
Uchwała Nr XXXV/201/2017     progam współ. z NGO na 2018r.
Uchwała Nr XXXV/202/2017     akt założ. SP R-żew z oddz. przedszk.
Uchwała Nr XXXV/203/2017     akt założ. SP Nowa Wieś
Uchwała nr XXXVI/204/2017     akt założ. SP R-żew
Uchwała nr XXXVI/205/2017    najem lok. użytk. ( pom. pielegniarki środowisk.)
Uchwała nr XXXVI/206/2017     najem lok. użytk. ( NZOZ Rozdrażew)
Uchwała nr XXXVI/207/2017    powierz. zagosp. odpad. RZZO Ostrów
Uchwała Nr XXXVII/210/2017   pomoc fin.dla powiatu 2018r.
Uchwała Nr XXXVII/212/2017    zał.  nr 1    GRPPN na 2018r.
Uchwała Nr XXXVII/213/2017    zm. przekszt. ZSP Rozdrażew 
Uchwała Nr XXXVII/214/2017    zm. przekszt. ZSP N.W.
Uchwała Nr XXXVII/215/2017    ekwiwalent dla cz.ł OSP
Uchwała Nr XXXVII/216/2017    wydatki nie wygas.  
Uchwała Nr XXXVII/217/2017     WPF 2018-2025
Uchwała Nr XXXVII/218/2017      zał. 1 , 2 , 3 , 4 , 5,  6,   7 , 8 budżet gm. na 2018r.