Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Stanowisko ds. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami

Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa  na Stanowisku ds. Rolnictwa,
Gospodarki Gruntami 
 
 

 1. Rejestr psów ras uznanych za agresywne,
 
 2. Ewidencja kart pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych,
 
 3. Rejestr gruntów stanowiących własność gminy.

Urząd Stanu Cywilnego

Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa  w Urzędzie Stanu Cywilnego

Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

 
Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa w Referacie Spraw Obywatelskich i Społecznych
 
 
1.    Ewidencja ludności,
2.    Ewidencja wydanych dowodów osobistych,
3.    Rejestr wyborców,
4.    Rejestr przedpoborowych,
5.    Rejestr cudzoziemców i obywateli polskich
       zameldowanych do 2 m-cy,
6.    Rejestr instytucji kultury, księga rejestrowa instytucji kultury,  [pobierz]

Referat Gospodarki Komunalnej

 
Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa  w Referacie Gospodarki Komunalnej
 
 
1.  Rejestr wniosków dodatków mieszkaniowych,
 
2.  Rejestr wniosków o przydział lokalu mieszkalnego,
 
3.  Rejestr decyzji o warunkach zabudowy,
 
4.  Rejestr napraw oświetlenia ulicznego i drogowego,
 
5.  Rejestr zamówień publicznych,
 
6.  Rejestr umów,
 
7. Gminna Ewidencja Zabytków (pobierz) 

 
 
 

Referat Finansowy

 
  
Ewidencje i rejestry prowadzone w Referacie Finansowym
 
 
1.    Ewidencja podatników,
 
2.    Rejestry wymiarowe oraz przypisów i odpisów w zakresie podatków
 
       i zobowiązań pieniężnych,
 
3.    Rejestr udzielonych ulg ustawowych (z tyt. nabycia i inwestycji) w podatku rolnym,
 
4.    Rejestr udzielonych umorzeń w podatku od osób prawnych i fizycznych,
 
5.    Rejestr wydanych zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych,
 
6.    Ewidencja działalności gospodarczej,
 
7.    Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 


 
 
 

Referat Organizacyjno - Administracyjny

 
Ewidencje i rejestry prowadzone w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym
 
 
1.    Rejestr uchwał Rady Gminy Rozdrażew,
 
2.    Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew,
 
3.    Ewidencja jednostek organizacyjnych gminy,
 
4.    Ewidencja jednostek pomocniczych gminy,
 
5.    Ewidencja sołtysów z terenu gminy Rozdrażew,
 
6.    Rejestr skarg i wniosków,
 
7.    Rejestr wydanych zaświadczeń,
 
8.    Rejestr potwierdzonych weksli,
 
9.    Rejestr korespondencji przychodzącej,
 
10.  Rejestr informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń,
 
11.  Rejestr wydanych delegacji,
 
12.  Książka kontroli.
 
13.  Rejestr wniosków komisji rady.
 
14.  Rejestr interpelacji i wniosków radnych.